Онынъ баасын кеш анъладык

Сраждин Батыровты таныган, билген аьдем онынъ акында уьйкен куьез бен, онынъ талабына сукланув ман хабарлайды. Онынъ суьвретлери мен, поэзия, проза асарлары ман … таныскан аьдем, элбетте, бизим ногайымыздынъ шынты кызларынынъ бириси Сабират Абубекеровадынъ айтувына коьре, сраждинши болады.

Оьткен юма ишинде Сраждин Батыровтынъ эстелигине багысланган, яс йигитимиз Арслан Бакиевтинъ салган, документальли фильмин карап, Сраждинди таныганлар, эскеруьвлерге коьмилип, яслар онынъ талабына сукланып, кайттылар.

Сраждин Батыровка багысланган «Элгезер» кинофильми коьплердинъ коьзясларын актырды. Кинофильмде Сраждин Батыровты таныган, онынъ янында бирге ислеген аьдемлердинъ эскеруьвлери келтирилген. Аьр бириси онынъ буьгуьнлерде йоклыгына, уьйкен оькиниши мен, кайгырып соьйлейди.

Аьптеси Вайдаттынъ аданасын эске алувы ша, онынъ ялгыз аьптесине айткан соьзлери ше, тынълаганлай ок, юректи козгайды.

С.Батыровка багысланган фильм уьстинде бизим ясларымыз автор Арслан Бакиев, фильмнинъ сценарийин туьзген Насипхан Джумаева, продюсери Джамбулат Караев, сол сюжетлерди алган видеооператор тимур Абдулжалиев аз куьш салмадылар. Олар бир неше куьнлер эм туьнлер куллык эттилер, элдинъ туьрли ерлеринде де болмага туьсти. Фильм бойынша телесюжетлер мен салынган анълар бир-бирине бек ярасадылар. Бир ягыннан кайгы, бир ягыннан юмак, каравшыды бек кызыксындырады.

Фильмнинъ авторы Арслан Бакиевтинъ айтувына коьре, олар, элбетте, бу фильмди салатаган шаклардан алып сраждиншилер болдылар, Сраждин Батыровтынъ кызыклы, кыска яшавы оларды бек сукландырган. Фильм тез арада Карашай-Шеркеш Республикасында, Сургут каласында коьрсетилеек. Оннан сонъ Астрахань, Москва калаларында коьрсетилмеге ниетленеди, ясларды Туркия ерине де шакырганлар.

Мага да, уьйкен наьсипке, бу фильмди карамага туьсти. Барганыма эш оькинмей кайттым, бу фильмди салган ясларга юрегим мен разы болып, сондай патриотизм сезимлери йогары алган ясларымыздынъ барлыгына яным ман суьйинип кайттым. Сондай яслар болган шаклы, бизим миллетимиз де бар. Янъы баславда – ашык йоллар сизге, яслар.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: «Элгезер» фильмининъ болувына куьш салган яслар.