• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Исимнинъ басы – яваплылык

admin
Ноябрь10/ 2017

– Мен асылы ман Ногай районынынъ Карагас авылыннан. Буьгуьнлерде полиция боьлигин етекшилеймен, кашанда, тувган еримде ислегеним мага эм ийги, эм кыйынлы. Кыйынлыклар аз тувыл, сога коьре, мен яваплылык сеземен. Меним ердеслеримнинъ куллыгыма берген баасы мага бек маьнели, сол баа мен баска ерде ислегенде де калаяк. Меним тувган еримде ислевимнинъ тагы да бир ийги ягы бар, мага сол зат куллыкка аьдем алганда да коьмек этеди, таныган, билимли аьдемлерди алмага амал бар.

 

 

Сорав. Полицияда ислев – кыйынлы. Сиз не уьшин бу кеспиди сайлагансыз? Кайдай касиетлер болмага керек полиция куллыкшысында? Буьгуьнлерде хатын-кызлар да келедилер полицияга, сол затты калай коьресиз, кызлар ислемеге бола ма яде бу йигерли кеспи тек эр кисилерге келисли ме? 

– Кашанда, полиция куллыкшыларынынъ иси тынышлардан тувыл, ол аьдилли, намыслы, йигерли болмага керек. Меним де бу кеспиди сайлавымнынъ маьнеси бар. Бала заманнан алып мен аьдилсизликти суьймеймен, кыянатшылык пан куьреспеге суьйгениме коьре, милиционер кесписин сайладым. Мен етекшилейтаган боьликте хатын-кызлар да ислейдилер, олар оьз кесписин бек ийги этип юритедилер эм эр кисилерден кем тувыл. 

 

 

Сорав. Аьдиллик эм эркинлик элдинъ биринши явы коррупция болады. Сиз калай ойлайсыз, коррупцияга карсы турувдынъ негизинде не болмага керек? Ыхтыяр саклав органларында коррупция ман кайтип куьрес юритесиз? 
– Коррупцияды тамырыннан йойытув керек, сол куьрестинъ негизи – аьдиллик эм намыслык. Кыйынлы болса да, сол исти биз баьримиз де этпеге керекпиз. Биз де исимизде коррупция ман куьресуьвге маьне беремиз. Куллыкка туьсеектен алдын аьр бир куллыкшы психический касиетлерин билуьв уьшин полиграф оьтеди, солай ок оны ман коррупцияга карсы турув бойынша куллык юритиледи, полиция куллыкшысы коррупцияга аьр заманда да карсы турмага, оны ман белсен куьрес юритпеге керек. Мен айтпага суьемен район яшавшыларына, эгер меним куллыкшыларым арасында иршуьвет алув аянланса, келип айтынъыз, биз керекли амалларды алармыз.

 

 

Сорав. Терроризм эм экстремизмге карсы турув соравы буьгуьнлерде актуальли болады. Бизим райондагы аьллери акында айтсанъыз экен, Сизинъ куллыкшылар кайдай куллык юритедилер?
– Терроризм мен куьресуьв мине коьплеген йыллардан бери оьткир туратаган сорав болады. Тек бизим районда тувыл, савлай Россия, дуныя бойынша маьне бериледи бу маьселеге. Районда аьллер яман тувыл, алдын шалув шаралар юритемиз. Мен районда дин куллыкшыларына ногайлар яшайтаган ерлерге барып, анълатув хабарласувлар этпеге керек деген ойымды айттым. Шеклендиретаган аьдемлер мен ислегенде, олар ман алдын шалув куллык юритемиз. Радикальли исламды тутатаган эм коьтергишлейтаган аьдемлерди аянлав уьстинде бизим куллыкшылар гражданлар ман ислейдилер, сондай аьдемлер мен куллык туьзгенде, маьне олардынъ кардаш-тувганларына да бериледи. Куллыкты районда аьрекетлейтаган дин куллыкшылары, билимлендируьв учреждениелери, авыл администрациялар аькимбаслары ман биргелесте этемиз. 

Сорав. Биз балаларды патриотизм сезимлери бойынша тербиялаймыз, оларга коьрим этип баьтирлеримизди саламыз. Ясы етпегенлер мен полиция боьлигинде кайдай куллык юритиледи?
– Яслар – бизим келеектегимиз, сога коьре де оларды биз танълагысы куьн элимизди етекшилеп болгандай этип тербияламага керекпиз. ПДН инспекторлары ясы етпегенлер мен анълатув хабарласувлар юритедилер, ийги дегенлерден биз оьз сырамызда ислемеге куллыкшылар аьзирлеймиз. Бу исимизде биз ямагатка, окытувшыларга, ата-аналарга сенемиз. Бирге ислесек, исимиздинъ сырагылары да ийги болар. 
Хабарласувды Г.Бекмуратова юриткен.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group