ЕРИМИЗДЕ ТЫНЫШЛЫК БОЛСЫН

Яшавда болады сондай оьзгерислер, кайзаман полицейскийлердинъ катысувы керекли болады. Сондай аьллерде олар колыннан келгенди де эм келмегенди де этедилер. 
Аджиев Темирхан Базарбай увылы асылы ман Нариман авылыннан, мунда ерли школады битирген. Иш ислер боьлигине ислемеге яс 1997-нши йыл келеди, оннан алдын ол МЖС-та трактор бригадасынынъ бригадири болып ислеген. Ис аьрекетин Темирхан Россия МВД иш ислер боьлигининъ патруль-пост службасынынъ милиционери болып баслайды. Сол йылдан алып буьгуьн-лерге дейим ол исин яваплылык пан бардырады. Ийги ислегени уьшин полицейский ДР МВД грамоталары ман савгаланган, ол «Кайратлы куллыгы уьшин» деген медальдинъ уьш дережесининъ де иеси. Темирхан Базарбай увылы 2014-нши йылдан алып батальонда боьлик командири болып ислейди, бир неше кере ол оьзининъ йолдаслары ман бирге терроризмге карсы операцияларда катнаскан, солардынъ ишинде – Кохановка – Кузнецовка. 
Биринши караска аьдемнинъ кайдай экенин билмеге кыйынлы болады деп ойлайман. Мен, куллыгыма коьре, коьп кере полиция куллыкшылары ман расаман, соьйлеймен. Олар оьзлери акында коьп соьйлемеге суьймедилер, неге десе оьз исин олар куьндегилик куллыклар деп санайдылар. Болса да, сол куьндегилик ислеринде олар кайдай аьллерде де болып каладылар, баьтирлик те коьрсетедилер. 
Темирхан Аджиев, куллыгы кыйын болса да, аьелине де эс бермеге, аьлейи мен бирге балаларды тербияламага шалысады, олар доьрт бала тербиялайдылар. Онынъ айтувына коьре, балаларга оьзимиз коьрим болмага керекпиз, оларды тергев керек, бу ерде ол «тергев» деген соьзди ийги маьне мен айтады, олардынъ яшавы ман кызыксынув керек, сол заманда олардынъ ата-анасына сенимлиги де оьсер. 
Ис йолдаслары арасында Темирхан сый ман пайдаланады. Оьзи сенгендей инсан ол, сога коьре йолдасларында да шыдамлык, аьдиллик, намыслык касиетлерин баалайды. Ол закон бойынша ислемеге керек деп ойлайды эм соьйтип ислейди. 
Темирхан Аджиевтинъ кесписи – йигерли кеспи. Бу ерде билим де керек, шыдамлык та керек. Куьн сайын полиция куллыкшылары, йыл шагына эм явын-шашынга карамастан, бизди кыянатшылардан коршалайдылар. Олардынъ аьр бир куьни – баьтирлик, неге десе олар аьдемлерди куткарув уьшин оьзининъ яшавларын аямайдылар. Сол тувыл ма шынты баьтирлик? 
Биз полиция куллыкшыларын ак юректен байрам ман кутлап, ийгиликлер йораймыз. 
Г.Бекмуратова. 
Суьвретте: Т.Аджиев.