• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Кыска аьзирмиз бе?

admin
Ноябрь15/ 2017

Биринши сорав уьстинде А.Муллаев район бойынша учреждениелер кыс шагына аьзирлиги акында айтты. Онынъ соьзине коьре бир ерлерде етиспевликлер де бары билдирилди. Етиспевликлер бойынша да тийисли аьдемлерге, айтпага, газ службасынынъ етекшиси А.Куруптурсуновка, Ногай РЭС етекшиси Р.Муслимовка берилди эм тийисли яваплар да алындылар. Олардынъ билдируьвлерине коьре, бизим район яшавшыларымыз болсын, учреждениелер болсын, кыс шагына тийислисинше аьзир болмайдылар, тек сол баягы «ногайшылык» пан тийиссизликлерге коьз юмылады эм сонъында баьле-казаларга йолыкканда куьналиси табылмайды. Бу йогарыда коьтерилген сорав бойынша районымызда маьселелер аз тувыл.
Экинши сорав уьстинде Ногай районы бойынша ОМВД-сынынъ ГИБДД етекшисининъ исин юритуьвши А.Шабанов шыгып соьйледи. Ол район бойынша оьткен йыл ман тенълестиргенде, бу йыл йол-юрис кателери аз болган, ама йолларымыздынъ аьллери суьйингендей тувыл. Болса да, ГИБДД куллыкшылары ман йол-юрис кавыфсызлыгы бойынша комиссиядынъ биргелес аьрекети коьринмейди. Бу сорав да терен каралмага керек деген карар алынды.
Уьшинши сорав бойынша истинъ сапатлы этилуьвине белги беретаган ямагат советининъ председательлери М.Кожаев пен Э.Саитов шыгып соьйледилер. М.Кожаев оьзине беркитилген Билимлендируьв управлениеси бойынша, Э.Саитов маданият учреждениелери бойынша белгилерин бердилер. Бу тармакларда да куллыклар ийги аьлде тувыл, социаллык тармакларында толысынша куллык этилинмейди. Булардынъ соьзлерин толтыра келип, А.Бальгишиев соьйледи. Онынъ айтувына коьре, аьр бир учреждение социаллык тармакларда оьзлерининъ этетаган куллыкларын коьрсетип болувдан баскалай, аьр бир порталда айырым «независимая оценка» деген боьлик болмага керек. Сол боьликте олардынъ куллыкларына тийисли белгилерди компетентли аьдемлер бермеге кереклер.
Йыйыннынъ ызында «Ногайский район» МО администрациясынынъ экономисти Р.Сеитова да шыгып, буьгуьнлерде районымыз бойынша налоглар осал йыйылатаганы акында билдирди эм сол куллыкларды белсенлетуьвге аьр биримиз куьш салмага керегимизди айтып кетти.
Г. Сагиндикова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group