Маьнели эм аьлиги заманга келисли

Быйыл конференцияда шет эллерден де катнасувшылар келгенлер. Шакырылганлар сырасында Сирия, Турция, Израиль эллерден терроризмге информационлык яктан карсы тармакларда ислейтаган белгили экспертлер бар эди. Россиядынъ 12 регионыннан да экспертлер катнастылар. Ногай районнан конференцияда «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов, муниципаллык туьзилисинде АТК аьрекетин аьжетсизлев эм юридический соравлар бойынша боьлик етекшиси З.Уразаева, сол боьликтинъ I-нши категориялы специалисти Р.Балкаев ортакшылык эттилер. 
Шарадынъ бас ойы – келгенлердинъ терроризм эм экстремизм идеологиясына карсы турув тармагында йыйнаган сулыбы ман боьлисуьв. Шарады Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ председателининъ орынбасарынынъ куллыгын юритуьвши Рамазан Джафаров ашты эм конференция терроризм эм экстремизм идеологиясына карсы турув тармагынынъ маьнели амалларын таппага эм яшавга шыгармага коьмек этер деген ойды эситтирди, дуныяда кыйынлы заманларда сондай шаралар болганы бек ийги экенин белгиледи. 
Шарада «Терроризм эм экстремизм идеологиясына карсы турувдынъ маьнели аспектлери» деген доклады ман ДР Баспа эм информация министрининъ куллыгын юритуьвши Рашид Акавов шыгып соьйледи. 
– Дагестан Республикасынынъ Баспа эм информация министерствосы терроризм эм экстремизм идеологиясына карсы турув программасы уьшин яваплы. Буьгуьнлерде бизи мен уьйкен куллык этилинеди. Бизим бас борышымыз аьлиги заманда окувшылардынъ газеталарга эм журналларга кызыксынувларын кайтарув эм оьстируьв. Оькинишке, министерствода туьзилген майдан баьри борышларды толтырып болмайды, аьлиги заманда газетага, журналга, телевидениеге кызыксынув тоьмен болган, баьриси де Интернетке карайдылар, ама биз ислевимизди токтатпаймыз. Меним ойыма коьре социальли тармакларда куллыкты куьшлендируьв керек. Баьри баспа органларымыз Интернет пен де ислейдилер, олардынъ сайтлары да бар, – деп соьйледи ол. 
Израильден келген конак, миллет кавыфсызлык тармагынынъ специалисти, генерал Узи Даян Ювык куьнтуварда терроризм мен куьресуьв акында хабарлады, кайтип куьреспеге кереги акында оьз докладында айтты. Солай ок конференцияда еврейлер маданият, аьдетлер, билимлендируьв эм илми оьрлендируьв эм коьтергишлев фондынынъ председатели Михаил Чернов, Россия миллетлер ислери бойынша федераллык агентствосында экстремизмнинъ алдын шалув эм миллетлер ара бирликти беркитуьв управлениесининъ етекшиси Абдулгамид Булатов, Башкортостан Республикасынынъ ведомстволар ара ямагат кавыфсызлык советининъ секретари Алексей Касьянов шыгып соьйледилер. 
Конференция барысында кызыклы болып белгиленген тема бойынша секциялар озды. 
Г. Бекмуратова.