• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Курултай ниетимиздинъ бирлигин коьрсетти

admin
Ноябрь15/ 2017

Ол быйыл тамбыз айында болып озган V Савлайроссиялык ногай халк курултайы халкымыздынъ ямагат-политикалык яшавында ызгы заманлардагы энъ маьнели оьзгерис экенин айырым белгиледи. Онынъ соьзи мен, курултай, бир соьзсиз, халкымыздынъ тарихинде тийисли орынды алады. Буьгуьнги конференция, онынъ айтувы ман, сол курултайдынъ тамамларын келтируьв эм келеектеги абытларды белгилев ниет пен уйгынланып оьткериледи.
Р.Адильгереев Дагестаннынъ аьлиги янъы власти халкымыздынъ бас маьселелерин анъламага шалысувы акында билдирди. Онынъ соьзи мен, Ногай район яшавшылары Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Владимир Васильевке район маьселелерине баслапкы айырым маьне бергени уьшин бек разы эм ога республика хайыры уьшин куллыгында уьстинликлер йорайдылар. В.Васильевтинъ «Мен сизге ялгыз келмедим, мен сизге Россия ман бирге келдим» деген соьзлери конференциядынъ бас шакырувы этилинип, сонынъ президиумынынъ уьстине язылып салынган эди.
Докладшыдынъ айтувы ман, быйылгы курултайды оьткеруьвге бас деп Дагестан Оькиметининъ коьшимли малшылык ерлеринде туьзилген авылларга авыл статусларын беруьв акында алган курал айындагы токтасы себеп болды. Р.Адильгереев «Коьшимли малшылык ерлерининъ статусы акында» деген ДР законы РФ ер законодательствосына келиспевине эс эттирди. Онынъ соьзи мен, аьлиги заманда коьшимли малшылык деп аталган тармак заман талапларына явапламайды, ол бузылган. Сонынъ акында ямагат та, тийисли органлар да биледи. Коьшимли малшылык тармагын ойсыз-сойсыз юритуьв сырагысында бас деп Ногай район ерлерине табиат яктан уьйкен йойым келтирилген. Соларды туьзетуьв уьшин эндигиси бек коьп финанс карыжлары керегеди. 
«Биз специалистлер эм уйгынлав комитетининъ агзалары ман бирге бу соравды ойластык. Коьшимли малшылык ерлери акында республика законы тайдырылса, районымыз йыл сайын 50-60 миллион маьнеттинъ келимин алаяк. Сол ок заманда республика бюджети де куры калмаяк. Ногай районы ол заманда дотациясыз яшамага эм оьзиндеги коьп социал-экономикалык соравларын шешпеге амал табаяк. Биз Ногай районды Дагестаннан айырайык деген соравды коьтермеймиз. Бизге тек коьшимли малшылык ерлери хайыр бергени керек. Сол себептен биз Дагестаннынъ янъы етекшилери бу соравды шешер деп сеним этемиз», – деди оьз докладында Р.Адильгереев.
Курултайдынъ сырагылары ман байланыста конференцияда «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов, юристлер Амирхан Акманбетов, Темирхан Оразбаев, Темирлан Картакаев, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурзадин Авезов, кумык халкынынъ миллет советининъ председатели эм коьп баска регионлардан келген йолдаслар оьз ойларын, йоравларын, маслагатларын айттылар. 
Конференция тамамында тийисли карарлар кабыл этилинип алынды.
Бизим хабаршы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group