• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Керек эди ме бизге революция?

admin
Ноябрь15/ 2017

Тоьгерек стол бек кызыклы оьтти, соны кызыклы этуьв уьшин китапхана етекшиси Сабират Казгерей кызы Абубекерова аз куьш салмады. Уллы Октябрь революциясы. Соннан бери 100 йыл озды. Энди буьгуьн аьдемлердинъ де караслары да, ойлары туьрленген. Бу тоьгерек стол, мага Совет Союзында бир аз болган аьдемге, бек кызыклы эди. 
Тоьгерек стол бойынша коьп эрислесуьвлер де, соьйлесуьвлер де болдылар. Тек коьбисининъ ойлары ювыклас эди. Элбетте, Октябрь революциясы бизим ногай халкымызга пайдасы болмаса, зарары болмаган. Революцияга дейим бизим халкымызда билимсизлик, каранъалык кенъ яйылган эди. Революциядан сонъ бизим халктынъ коьзи ашылган демеге де болады. 
Мектеблердинъ ашылувы, орыс окытувшылардынъ бизим якларга келуьви, сол кыйын йылларга келедилер. Олар бизим билим яктан оьрленуьвимизди коьтерген демеге боламыз. 
Кайтип айтсак та, буьгуьнлерде караслар туьрли болса да, биз буьгуьн соны тарихтен сызып таслап болмаймыз, неге десе сол ак кагытта кара калем мен язылган. 
Буьгуьнги тоьгерек стол бойынша болган хабарласув бизим ясларга да бек кызыклы эм пайдалы эди. Сол ой да хабарласув бойында айтылды, мектеб окытувшысы Е.Биймурзаева окувшылар ман да бу тема уьстинде, тоьгерек стол катнасувшыларын шакырып озгармага ниети барын айтты. 
Г. Курганова. 
Суьвретте: тоьгерек стол ис аьрекетинде.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group