Политикалык аьрекетшисине кутлав соьз

«Ногай Эл» ФНКА Оьр советининъ председатели, Дагестан Республикасынынъ Авыл хозяйство министрининъ орынбасары К.Янбулатовтынъ мерекесине багысланган кешликти Бурлиант Курманова ман Гульфия Кокоева юриттилер. Кешликтинъ барысында К.Янбулатовтынъ «Ногайский район» МО етекшиси орынында болып, район бойынша этилген куллыклар акында айтылып, компьютер негизинде коьрсетилди. Мерекешиди, келген конаклардан баска болып, телеграмма аркалы да не шаклы аьдемлер де кутладылар. 
«Ногай Эл» ФНКА агзасы Валерий Казаков Казмагомед Янбулатовка каратылган ийги соьзлерин айтып кетти. Онынъ соьзине коьре, Казмагомед Янбулатовка «Ногай Эл» ФНКА председателининъ орынын сенгенимизге бир оькиниш те йок. 
– Ногай Эл» ФНКА-сы буьгуьнлерде болганы да – Казмагомедтинъ етимиси, ол председатель орынында болмай турып, биз неше кере де ФНКА-ды регистрация этпеге шалысканмыз, ама дайым да, куллыгымызды ызына еткере алмай, оькинишке калатаган эдик, – дейди Валерий Казаков.Онынъ етимислери акында Карашай-Шеркеш ериннен келген М.Михайлович, М.Санглибаев, А.Уракчиев, Шешен ериннен Р.Даутов, А.Артемов эм сондай коьплеген аьдемлер айтып кеттилер. 
«Айланай», «Карлыгаш» биюв ансамбльлери, театр куллыкшылары эм эстрада артистлери де йыйылганлардынъ коьнъиллерин коьтердилер. 
Кешлик ийги коьнъил коьтерилисте оьтти. 
Бизим хабаршы. 
Суьвретте: мерекешиди кутлав шакта.