Токтас кабыл этилген

Соны ман, ДР-нынъ «Дагестан Республикасында муниципаллык службасы акында» законынынъ 17-нши статьясы, «Ногайский район» МО Уставы, Депутатлар йыйынынынъ 9-ншы сессиясынынъ карары ман (11.03.2010 й., № 41) беркитилген муниципаллык службасынынъ вакантлы ис орынларына куллыкшыларды салувга конкурс акында Положениеси мен келисте «Ногайский район» МО администрация аькимбасы М.Аджековтынъ токтасы эм ога Положение кабыл этилинип алындылар. Соларга коьре «Ногайский район» МО администрациясында вакантлы ис орынлардагы куллыкшылардынъ ис борышларын толтырувга аьдемлер салувга конкурс озгарылаягы белгиленген. Конкурсты озгарув уьшин тоьмендеги сырасы ман комиссия туьзилген: 
Аджеков М.К. – «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы, конкурс комиссиясынынъ председатели. 
Саитов Х.А. – «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ орынбасары, конкурс комиссиясынынъ председателининъ орынбасары. 
Отарова И.М. – кадрлар эм муниципаллык служба боьлигининъ начальниги, конкурс комиссиясынынъ секретари. 
Конкурс комиссиясынынъ агзалары: 
Ярлыкапов Б.А. – «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ ямагат кавыфсызлык бойынша орынбасары. 
Шандавова Т.Н. – «Ногайский район» МО администрация ислери мен управляющийи. 
Уразаева З.А. – «Ногайский район» МО администрациясынынъ юридический боьлигининъ начальниги.