Йигитлиги баскаларга коьрим

Янъыларда Халк бирлесуьв куьнин байрамшылаяктан алдын бас каламыз Москвада элимиздинъ туьрли регионларыннан яшавга кавыфлык тувдырган аьллеринде йигитлик коьрсетип баскаланган 20 энъ де йигерли яслар эм кызлар Федерация Советининъ «Йигит аьвлетлери» деген Савлайроссиялык гражданлык-патриотлык проектин оьрметлев эм савгалар тапшырылув шарасына шакырылган эдилер. Сол шатлыклы шарасына деп шакырылганлардынъ сырасында Дагестан Республикасынынъ Бабаюрт авылыннан 9 ясындагы Милана Юсупова да бар эди. 
Милана Юсуповага «За мужество в спасении» деген патшалык савгасын Федерация Советининъ Председатели Валентина Матвиенко тапшырды. Оннан алдын уьшинши класс окувшысына эм онынъ ата-анасына кызды тийисли тербиялаганы уьшин Дагестан МЧС атыннан да разылык билдирилди. 
Йигит окувшыдынъ коьрсеткен йигитлиги аркалы 5 ясындагы Латифа Ибадуллаева эм 6 ясындагы Халжат Бийбулатова оттан аман калдылар. 
Миланады анасы куллык пан авылдасларга йибереди. Йолда кишкей кыз экинши шарлактагы уьйден туьтин шыкканын сезеди. Бас деп кыз бек коркты, ярдамга шакырган эки кыздынъ сеслерин эситип, тез эсин йыйып, йигерленеди. Уьйкен аьдемлердинъ давылдап янган от ишине кирмеге тартынганын коьрип, Милана эш ойланмай, от туьскен уьйдинъ ишине шавып киреди. Янган уьйдинъ ишинде ол эки кызды излеп тавып, оларды колларыннан етип шыгарады. Олар шыгувы ман уьшеви де токтамай, Миланадынъ уьйине дейим шавып келедилер. 
Оьз ясына да карамастан, йигерли йигитлигин коьрсеткен кыз булай деп хабарлайды. 
– От пан капланган уьйге киргенде, онда каранъа туьтиннен бир зат та коьринмейтаган эди. Эки йылаган балаларды коьрип, мен олардынъ колларыннан тартып ыслап, кырга шыгардым. Биз уьйден шыкканымыз да болды, ашкана боьлме атылды, – деп эскереди, оьз коьримли йигитлиги акында 9 ясындагы йигерли кызалак. Милана оьзин кайдай да бир уьйкен зат эткен деп санамайды. – Меним орынымда кайсы аьдем де соьйтип этер эди. Аьр бир аьдем йигерли болып, баскаларга ярдамласпага, баскадынъ яшавын баалап билмеге, кайсы авыр аьллеринде де не зат этпеге керегин билмеге тийисли, – дейди Милана Юсупова. 
Соьйтип кишкей кыз эки яс яшавларын оьлимнен куткарды. Онынъ йигитлиги баьрисине де уьйкен коьрим болып калады. 
Г.Нурдинова. 
Суьвретте: Милана Юсуповага савга тапшырылады.