Дослык байланысларын беркитип

Келген конакларга деп ногай халкынынъ миллет кийимлери, кыскаяклылар ярасыклавлары, ногай тилинде китаплер эм журналлар, миллет саз алаты домбыра коьрсетилип салынган эди. 
Баска болып зейинли ногай суьвретшиси Алибек Койлакаевтинъ суьвретлерининъ кишкей выставкасы да уйгынланган эди. Концерт программасында янъы оьрленип баслаган юлдызы Медина Кулбусунова ортакшылык этти. 
Сонъында шара уйгынлавшылары Сургут каласында яшайтаган ногай халкынынъ сыйлы ваькили Темирхан Сатыровка соьз бердилер. 
Ногай ясларынынъ союзы Сургут каласында ногай халкын тийисли кепте коьрсетип келетаганы биринши кере тувыл. Ногай ясларынынъ союзы Сургут кала администрациясы бойынша да сый-абырай ман пайдаланып, баска миллет организациялары ман да дослык байланысларын белсенли оьрлендирип келеди.