• Сегодня: Понедельник, 5 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 5 Карагыс айы, 2022

Оьлимсиз парад

admin
Ноябрь16/ 2017

Сол куьнлерде фронт элимиздинъ бас каласынынъ капысына келген эди. Немец-фашист баскыншылары Москвады алув уьшин, совет аьскершилери соны йигитлерше коршалап, каты согыслар юритип туры. Москвады йоюв халкымызга кайдай уьйкен кыйынлык аькелеегин душпан аьруьв билген. Сол себептен диверсантлар, саткыншы аьдемлер халкты коркыстув ниет пен Москвадан Сталин де, Политбюро да коьпте коьшкен деген хабарлар яйган эдилер. Сондай ялган хабарларды токтатув, элимиздинъ коьнъилин коьтеруьв ниет пен Сталин Кызыл майданда Уллы Октябрь революциясынынъ 24 йыллыгына багысланган аьскершилер парадын оьткеруьвди буйырады. 
Парадтынъ алдында Сталин Кремльдеги Спасск башнядынъ юлдызларыннан, Ленин мавзолейиннен ябувларын аштырган. Парад белгиленген эртенъги 10 саьат орынына, 8 саьатте басланган. Ол зат явдынъ авиациясын састырув ниет пен этилинген. Сол куьн парадта баьриси 28 мынъ аьскершилер эм халк ополчениеси, артиллеристлер, атлылар, пулемет таьшенъкелери эм танкистлер катнаскан. Мавзолейдинъ трибунасына аьдетли байрам куьнлериндегиндей болып, Совет Оькиметининъ етекшилери мингенлер эм соннан Оьр Бас Командующий И.В.Сталин оьзининъ эстеликли соьзлерин айткан. Кызыл майдан ман аьскершилер эм согыс техникасы атаклы композитор Василий Агапкиннинъ оркестр мен етекшилик этуьви аркасында согыс маршлары ман бирге абытлап оьткенлер. Тувра парадтан олар баьриси де Москвадынъ туьбинде юрип турган согысларга кеткенлер. 
1941-нши йылдынъ 7-нши ноябриндеги аьскер парады оьзининъ маьнелиги мен уьйкен согыс операциясына тенълеседи. Парад оьзи тек 25 минута ишинде оьткерилсе де, сол минуталар савлайы совет халкына Москва душпанга берилмеген, элимиз енъилмеек деген сенимлик бергенлер. Ол зат баьрисининъ коьнъилин оьр коьтерди, янъы енъуьвлерге кайрады. 
Бизим заманларда 1941-нши йылдынъ аьскер парадынынъ сыйына шатлыклы марш озгарув аьдети 2000-ншы йыллардынъ басыннан алып киргистилген. Сол куьн Уллы Аталык согысынынъ заманындагы совет аьскершилердинъ кийимлерин кийген аьскер-патриот организацияларынынъ ваькиллери, суворов эм кадет училищелер тербияланувшылары, сыйлы караул ротасы эм аьскер оркестри Кызыл майдан ман абытлап озады. Соларга согыс техникасы да косылады.

Яндекс.Метрика