• Сегодня: Суббота, 10 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Театраллык юма халкка пайдалы озды

admin
Ноябрь17/ 2017

Мен сосы акциядынъ акында айтпага суьемен. 
Сосы юма ишинде уьйкенлер уьшин 5 спектакль: «Куьевлер», «Карт койнында колаш бар», «Суьйим эм кыянат», «Хатын каны кайнаса», «Сен меним анам», балалар уьшин 3 эртеги: «Орман дослар», «Маша эм аюв», «Мысыктынъ дерислери» коьрсетилди. Акция бойынша уьйкенлер уьшин коьрсетилген баьри 5 спектакльдинъ баасы 300 маьнет, балаларга 3 эртеги косылып 200 маьнет акша болады. Спектакльлер театраллык юма ишинде куьн сайын 18.00 саьатте, эртегилер куьнде 2 кайта 11.00 эм 13.00 саьатте басланады. Сосы акция бойынша келгенлер боьлискен ойлары акында бизге Ногай патшалык драмалык театрынынъ режиссерынынъ коьмекшиси, коммерция директоры Еллетхан Аблезова хабарлады: 
– Театраллык юма ишинде оьткен эртегилерге районымыздынъ туьрли авылларыннан коьп балалар келдилер: балалар бавынынъ тербиялавшылары эм баслангыш класслар окувшылары. Балалар бавынынъ тербиялавшыларыннан эм окытувшылардан, ата-аналардан биз бек коьп разылык соьзлер эситтик. Олар бизим артистлеримиздинъ де эм режиссерлардынъ куллыгыннан тура да ийги ойларын айттылар. Солай ок билетлердинъ баасы бек кызыксындырган. 
Ногай патшалык драмалык театрынынъ етекшиси, ДР халк артисти Байсолтан Джумакаев озгарылган акциядынъ оьтуьвининъ саваплык ниети барын белгиледи. Озгарылган спектакльлерге район яшавшыларынынъ кыйлысы келсин деген ниет пен биз коьп куллык этемиз, сонынъ сырасында абонементлер де сатылды. Районымыздынъ коьп авылларында маданият уьйи йок яде ярастырылувга ябылган, биз сосы авылларда бир кере де спектакль коьрсетпегенмиз. Авыл етекшилерге мен яз куьнинде кырда артистлеримиз спектакль коьрсетпеге болаягын айттым, ама олардынъ биревиннен де аьли де явап алмаганман. Терекли-Мектебтен узак орынласкан Уьйсалган авылыннан балалар болсын, уьйкенлер болсын мунда келип коьрсетилген спектакльди карайдылар, сол зат яшавшылардынъ уьйкен аваслыгын коьрсетеди. Эгер сосындай авылларда маданият уьйи болса баьримизге де тыныш болаяк эди. Оннан оьзгелей де куллыгымызда маьселелер расады, оларды шешуьвден тура куллык токтавсыз юритемиз. 
Н.Кожаева.

 
Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group