• Сегодня: Пятница, 9 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Оьткен оьмирдинъ энъ яркын оьзгериси

admin
Ноябрь20/ 2017

– Буьгуьнлерде сав дуныя Уллы Октябрь социалист революциясынынъ 100 йыллыгын белгилейди. Юз йыл артта элимиздинъ кыйыншылары революциядынъ Кызыл байрагын коьтергенлер. Октябрьдинъ шакырувларын баьриси де эситти эм коьтергишледи. Революция оьз-оьзиннен болмаган. Ол Россиядынъ кыйыншы халкынынъ оьмирлер бойы тынышлыкка, тенъликке, байлар корлыгыннан босанувга, аьдем намысын корлавды токтатувга каратылган куьресининъ сырагысы болады, – деди оьз соьзинде М.Авезов.

Муннан сонъ М.Авезов КПРФ Ногай РК секретари Абрек-Заур Лукмановка, партия ветеранлары Зейнадин Османовка, Абейдулла Абейдуллаевке, Акманбет Сангишиевке, Эльмурза Саитовка, Заур Муллаевке, Сталинат Заргишиевага, Николай Курманбаевке, Нина Халиловага, Мавли Бекбулатовка, белсенли район коммунистлери Шагидин Торпиковка, Зарема Оразбаевага, Сапиет Межитовага, Сапиет Зарманбетовага Октябрь революциясынынъ 100 йыллыгынынъ сыйына КПРФ ЦК атыннан шыгарылган мерекели медальлер тапшырды.

Уллы Октябрь социалист революциясынынъ халклар ара маьнелиги акында «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов шыгып соьйледи.

– Октябрь революциясы – ол оьткен ХХ оьмирдинъ энъ яркын оьзгериси. Оьзининъ маьнелиги ягыннан революция дуныя тарихинде уьйкен ыз калдырган, аьлиге дейим, неге десе сонынъ акында эрислесуьвлер кутылмайды. РФ Президенти Владимир Путин: «Биз оьз тарихимизди мутпага керек тувылмыз», – деген. Сол себептен биз Октябрь революциясын, онынъ кайгылы бетлери мен бирге уьйкен енъуьвлерин мутпага керек тувылмыз. Октябрь революциясы элимизди космоска дейим оьр коьтерди, онынъ коршаланув тармагын беркитти, патшалыгымызды индустриаллы патшалыкка айландырды. Бу революцияга эндигиси кайдай белгилер беруьвлерине де карамастан, онынъ маьнелигин бирев де сызып тайдырмаяк, – деди Б.Ярлыкапов.

Муннан сонъ район маданият аьрекетшилери мен аьзирленген байрам концерти болды. Концертте район хоры, «Айланай» патшалык фольклор-этнографиялык ансамбли, патшалык ногай драма театрынынъ актерлары, йырлавшылар Зульфия Аджигеримова, Аминат Кудайбердиева эм баскалар катнастылар.

Бизим хабаршы

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group