Халк оьктеми

Главная страница » Халк оьктеми

Ногай яс Нариман авыл орта мектебинде билим алады. Танъ, бавырмалы, эткен исин яваплы толтырган ястынъ тенълери, авыл яшавшылары арасында сый-абырайы уьйкен. Динислам 13 ясыннан алып яшавын спорт пан байланыстырып келеди. Нариман авыл мектебин тамамлаган сонъ, яс Хасавюрт педучилищединъ Терекли-Мектебтеги филиалында билим алган. Коьп кетпей Динисламды бакты Москва каласына аькеледи. Спорт тармагында оьзининъ усталыгын оьстирип, сайлаган йолында дайым оьспеге шалысып келди. Кайзаманда да Динислам спорт пан кызыксынувын тасламады. Ога спорт пан кызыксынув йолында тренерлер Анвар Аджигельдиев, Арсланбий Нартупов, Алибек Менласанов, Москва каласында Тамерлан Джумалиев спорттынъ туьрли кеплерининъ йогары усталыгына уьйретип келдилер. Ястынъ спорттынъ ММА кеби мен кызыксынатаганына 2 йыл болады. Оннан алдын ногай яс эркин куьрес пен, тайский боксы ман эм спорттынъ баска куьресуьв усталыклары ман кызыксынып келген. Аьр кайсы йол коьрсеткишлериннен де яс тек алдышы болмага, кайсы кыйынлыкты да енъил оьтпеге, оьнерли куьреспеге уьйренип келди.
Динислам Исмаилов район, республикалык, савлайроссиялык бойынша турли ярысларда Астрахань, Пятигорск, Каспийск, Москва, Сочи калаларында ортакшылык этип, коьп кере енъуьвши орынларга тийисли болып келген.
Янъыларда Динислам Сочи каласында оьткен «OLYMPIC SOCHI-2017» деген 80 килограмм шеккиси мен спорттынъ ММА кеби бойынша Еразия кубогынынъ бириншилигинде ортакшылык этти. Ярыстынъ финаллык кезегинде ол Краснодар крайыннан куьндеси мен шыгып, спорттынъ ММА кеби бойынша Евразия кубогынынъ чемпионы болып шыкты. Ол оьз бийик етимиси мен ногай халкынынъ атын оьрге коьтерип, районы, оьз авылы, билим алган мектеби уьшин оьктемлик болып калады.
23 ясындагы чемпионнынъ келеекте аьли де алдына салынган мыратлары коьп. Сол спорт тармагында оьтеек сынавларда, ярысларда яс спортсменге аьли де коьп етимислерге етискенин йораймыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Динислам Исмаилов.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля