Ногай маданият куьни Махачкалада

Сонъында сахнага Ногай патшалык саз алатлар оркестри шыкты. Оркестр художестволык етекшиси Бекмурза Кудайбердиев каравшыларга саз алатлар, ногай анъ эм коллективтинъ яратувшылык яшавы акында хабарлады. Оркестр композитор эм дирижер, Россиядынъ ат казанган маданият куллыкшысы Яхья Кудайбердиевтинъ, Арам Хачатуряннынъ шыгармаларын ойнадылар. Оркестр артисткалары Аминат Кудайбердиева эм Зульфия Аджигеримова ногай шаирлерининъ соьзлерине язылган ятлавларын йырладылар.

Ногай патшалык драмалык театрынынъ художестволык етекшиси Дагестан Республикасынынъ халк артисти Байсолтан Джумакаев театр сахнасында болатаган спектакльлер акында хабарлады. Театр артистлери Антон Чеховтынъ пьесасы бойынша салынган «Аюв» спектакльдинъ уьзигин коьрсеттилер.

Театр поэзиясынынъ директоры Елена Гарунова ногай маданият куьни Махачкала яшавшыларына кайдай уьйкен савга экенин айтып, катнасувшыларга, келген конакларга оьз разылыгын билдирди.