Дуныяда аявлы аьдемим

Дуныяда энъ де аявлы – аналарга багысланып, янъыларда Терекли-Мектеб авылынынъ маданият уьйинде «Ногайский район» МО администрациясынынъ эм маданият куллыкшылары ман концерт уйгынланды. Бас деп шара юритуьвши ДР ат казанган маданият куллыкшысы С. Абубекерова «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы М.Аджековты аналарды байрам ман кутламага сахнага шакырды.

– Ана– баладынъ энъ де биринши соьзи, ана– энъ де киели аьдем. Ол уьйдинъ ишин эм бизим яшавды ярыкка толтырады. Биз онынъ касында оьзимизди кайгысыз этип сеземиз,- деди оьз соьзинде район етекшиси. Солай ок буьгуьн маданият уьйине келген баьри хатынларга М.Аджеков атыннан Кадрия атындагы школадынъ волонтерлары гуьллер савкатладылар. Район аькимбасыннан сонъ аявлы аналарга йылы йоравларын «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов айтты.

Бу ярасык, усташа уйгынланган эм йогары дережеде озгарылган шарада соьзлер мен еткерип болмастай сезимлер йыйылганлардынъ аьр бирисин бийледи. Аьр бир наьсипли, олай деген, аналарын оьппеге, олардынъ йылы соьзлерин эситпеге амалы бар эм сондай амалы болмаганларды да.

Буьгуьн биринши кере маданият уьйининъ сахнасына шыккан М.Аджиева ман Д.Кокоев ятлав окув оьнерлери мен йыйылганларды сукландырдылар. Анага багысланган йырларды занъыраган тавыслары ман бизим йырлавшыларымыз А.Романов, Ф.Нурлубаева, М.Кишинеев, М.Ваисов, А.Межитов, Г.Аджатаева, О.Бициев йырладылар. «Айланай» патшалык фольклор-этнографиялык эм «Карлыгаш» балалар хореографиялык ансамбльлерининъ ваькиллери бийидилер. Район йыйынынынъ депутаты, «Ногайский район» МО администрациясынынъ Коррупцияга карсы комиссиясынынъ председатели Р.Гапаров, Кадрия атындагы школадынъ етекшиси А.Акимова, театр артисти А. Джалалов, Г.Савкатова ятлавлар окыдылар. Театр артистлери «Карт койнында – колаш бар» спектакльлиннен уьзик коьрсеттилер. Буьгуьн сахнага шыкканлардынъ коьбиси аналарына гуьл байламларын савкатлап, олардынъ юреклерин уьйкен куьез эм куванышка толтырдылар. Концерт Г.Кокоевадынъ аьр бир аьдемнинъ юрегининъ туьбиндеги сезимлерин козгаган йыры ман тамамланды.

Н.Кожаева.