• Сегодня: Вторник, 28 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Саьбийлерге куьн саьвлесин савкатлап

admin
Декабрь05/ 2017

Ийгилик – дайымларга. Сол соьзлерге кайбиримиз сол куьн шайыт болдык. Саьбийлерге йылувлык, аьлеметлик савгалав уьшин шара уйгынлавшылар кайдай уьйкен куллык эткенлер.

— Сакат саьбийлерге мундай шара озгармага бизим ниетимиз коьптен бар эди. Сол ойымызды район аькимбасы Мухтар Аджековка барып айттык. Бизди администрацияда коьтергишледилер, — деп хабарлайды «Инсан» саваплык фондынынъ етекшиси Абдула Атангулов.

Шарады «Ногайский район» МО Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров ашты эм саьбийлерге каратылган соьзин айтты.

— Аявлы бизим дослар. Сизге бу яшавдынъ кыйынлыкларын оьтпеге туьседи, сиз анъламавлыкты, авырувды оьтип, мыратларынъызга етесиз. Неше кере сиз коьплеген уьстинликлерге етисип, бу яшавда оьз орынынъызды коьрсеткенсиз. Биз сизи мен оьктемсиймиз. Ийгилик ыспайылык пан бирге дуныяды куткарар, сога коьре, биз сизди аьр заманда да коршаламага, коьтергишлемеге аьзирмиз.

Аьр куьн сайын сизге ден савлык, суьйиниш, сенимлик эм келеектегиге уьмит косылганын йорайман, — деди ол.

Байрамда «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, Ногай район маданият управлениесининъ етекшиси Яхья Кудайбердиев эм баска район учреждениелерининъ етекшилери катнастылар. Бу шарада савлай район школаларыннан окувшылар, окытувшылар белсен катнастылар. Уйгынлавшылар аьр бир школадынъ капысын аштылар, директорлар ман соьйледилер, эм олардынъ кайбириси бу шарады озгарувга оьз уьлисин костылар. Оьнерли балалар йырлар йырладылар, ятлавлар айттылар, бийидилер. Байрамда Кизляр каласыннан шакырылган клоунлар саьбийлер мен завыкланып туьрли ойынлар ойнадылар.

Келген конакларга «Нур» банкет залында сыпыра туьзилди, шарады уйгынламага, озгармага волонтерлар коьмек эттилер. Абдулла Атангуловтынъ айтувына коьре, саьбийлерге байрам эл мен этилинди. Сыпырага салынган таьтли зияпетлерди, этти район яшавшылары аькелдилер, оларга уйгынлавшылар оьз разылыгын билдиредилер.

Саьбийлерге ясуьйкен аьдемлер де оьз йоравларын айттылар, ден савлыгында кемшиликлери болса да, олардынъ ян берклигинде, юрегинде бир кемшиликлер йок экенин баьримиз де коьрдик. Терекли-Мектеб авыл яшавшысы, адвокат Арсен Кокоев балалыгы акында хабарлады, яшавда кыйын болса да, сол кыйынлыкларды оьтуьв уьшин йигерли, куьшли болмага керек деп айтты.

Шарада белгили конаклар да бар эди. Солардынъ ишинде – ДР яслар ислери бойынша министрининъ коьмекшиси, СКФО Полпредствосында советининъ агзасы, «Каспий» форумынынъ президенти, сакатлар уьшин «Агитос» реабилитационлык спорт орталыгынынъ етекшиси, бабаюрт районынынъ яслар орталыгынынъ директоры Гасан Маликов, пауэрлифтинг бойынша Россия Бириншилигининъ чемпионы (г.Тамбов, 2015-нши йыл), авыр атлетика бойынша ДЮСШ тренери Джамалдин Шангереев.

Сондай ярасык эм маьнели байрам Терекли-Мектебте озды. А.Атангулов уйгынлавшылар атыннан баьри катнасувшыларга, коьмек эткенлерге разылыгын билдиреди.

Уьйкен куллык этилинди, бизим арамызда яшайтаган маьлиеклеримиз куьн саьвлесине оралып, коьзлерине наьсип эндирилди. Эм меним басыма бир ой келди сол заман – ийгиликтинъ урлыкларын шашув уьшин бизге куьн сайын саьбийлерге суьйиниш савкатлав керек.

Г.Бекмуратова.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group