• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Баьри аьдемликтинъ баалыкларынынъ негизи – эдап

admin
Декабрь13/ 2017

М.Аджеков оьз соьйлевинде бизим кайдай бай тарихимиз, аьдетлеримиз бар болганлары акында да белгиледи. 

– Сол аьдетлерди биз, оькинишке, тутпаймыз, – деди Мухтарбий Аджеков. «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы билимлендируьв эм маданият тармагынынъ соравларына да эс этти. 

– Буьгуьнлерде кайдай билимли ясларымыз районымыздан алыс якларда куллык этедилер. Биз амал табып, сол ясларды оьзимиздинъ юртларымызга кайтармага куьш салып, колайсыз яшайтаган аьеллерге коьмек этпеге керекпиз, – деди ол. 

Оьзининъ бек толы кепте аьзирленген доклады ман «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели Руслан Насыров шыгып соьйледи. 

– Аьлиги социаллык-тарихлик туьрленислер болып туратаган заманларда ямагат тек экономикалык тувыл, коьбисинше анъ-эдаплык яктан кемшилик куьшли сезиледи. Боьтен де, сол затлар бизим яслардынъ тербиясында коьринеди. Яслардынъ анъ-эдаплык яктан тийиссиз тербиясы оларды наркотикли алатлар ман пайдаланмага, ишкишиликке енъ бермеге, экстремизм эм терроризм куьплердинъ сыраларына кирмеге эп береди. Бир аьдем де эдаплы болып тувмайды. Эдап – ол тербиялавдынъ алаты. Эгер буьгуьнлерде биз эдап, тербия акында айтпасак, сондагы кемшиликлеримизди тайдырмасак, биз келеектегимиз акында айтып болмаймыз, ямагатымыздынъ яркын яшавы да болмаякка усас.

Буьгуьнлерде янъы уьйленип айырылысатаган аьеллерге де уьйкен эс этпеге керек болады, эгер 2008-нши йылларда аьр бир сегизинши аьел бузылган болса, 2016-ншы йылда аьр бир экинши аьел бузылган. Тойларымыздынъ, дуасларымыздынъ озгарылувлары акында айтатаган болсак, соларда да биз коьп янъылыслар йиберемиз, – деди ол.

Руслан Насыров коьп маьселелер акында айтып, солардынъ шешилуьв йоллары излестирилди. Оннан баска болып, Эльмурза Саитов, Кайтархан Отегенова, Мухаммад Атангулов, Эльмира Кожаева, Барият Ярикбаева, Салимет Нукова оьз докладлары ман шыгып соьйледилер. 

Крым ногайлары ман, Сургут ерлеринде яшайтаган ердеслеримиз бен Интернет байланысы аркалы катнас туьзилди. Олар да бизим шоьлде яшайтаган ногайлар уьшин янлары авырыйтаганын, миллетимиздинъ келеектегиси акында буьгуьнлерде ойланмага кереги акында айтып кеттилер. 

Элбетте, буьгуьнлерде конференция бизим ногайымызга бек керекли эм пайдалы эди. Энди сонда коьтерилген соравлар, маьселелер бизим район яшавшыларына, халкымызга пайдалы шешилеегине бек сенемиз.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: конференция озувында.          

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group