• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Суьйген иси емисин береди

admin
Декабрь13/ 2017

 Сол организацияда 6 йыл бойында Эмина Зейнадин кызы Шангереева да (Аджибайрамова) оьз исин яваплы толтырып келеди. Эмина асылы ман Ногай районынынъ Кумлы авылыннан болады. Ол Зейнадин эм Мадина Аджибайрамовлардынъ аьелинде тунгыш кызы болады. Эмина эм онынъ синълиси Элена да Кумлы авылынынъ Д.Шихмурзаев атындагы орта мектебин алтын медалине тамамлап, оьз мектебининъ, авылынынъ сыйын коьтергенлердинъ бириси боладылар. Акылбалык, каьмбил, танъ, билимге ымтылган ногай кыз оьз билимин ДГУ-дынъ экономика факультетининъ патшалык муниципаллык управление боьлигине туьсип, очно тамамлаган. 

Йогары билим алган кыз, бас деп ГУП «Ногайлес» организациясында бухгалтер болып аьрекет этеди. Оннан сонъ, ол 2011-нши йылдан алып Дагестан Республика бойынша Федераллык казначейство управлениесининъ Ногай районы бойынша боьлигинде 1-нши дережели специалист болып, оьз ис аьрекетин яваплы толтырып келеди. Юрегинъ мен сайлаган кеспи, эткен исинъ кайзаманда да аьдемге суьйиниш аькеледи. Соьйтип, оьз исине Эмина да савлай берилип, алдына салынган ис борышларын йогары оьлшемде толтырып келеди. Эминага ис аьрекетинде коьрим болган, бай сулыбы ман боьлискен, ис йолдаслары да бар. 

– Солардынъ бириси – ис йолдасым Гульзара Суюндикова. Гульзара терен билимли специалист, ол яслар ман оьз сулыбы ман боьлисип, керек ерде анълатып, ярдамласып келеди, – дейди Эмина Зейнадин кызы ис йолдасына оьз разылыгын билдирип.  

Оьз исин йогары дережеде толтырып келген Эмина Зейнадин кызы коьп кере Сый грамоталар, разылык хатлар ман савгаланган. 

Суьйген исиннен баска, кыскаяклыдынъ суьйикли аьели де онынъ яшавын толы, маьнели этип келеди. Эри Алимхан ман курган татым аьелинде олардынъ балдан таьтли Альмира эм Тамерлан аьвлетлери куьезин арттырып келедилер. Сол тувыл ма наьсип дегенинъ? 

Эминадынъ яшавында, патшалыгымыз уьшин этетаган пайдалы эм маьнели исинде келеекте де бийик етимислер, ийги оьзгерислер коьп болганын сагынамыз!

Г. Нурдинова.

Суьвретте: Эмина Шангереева ис орынында.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group