• Сегодня: Понедельник, 29 мая, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 29 Курал айы, 2023

Кызыклы оьтти

admin
Декабрь13/ 2017

5-6-ншы класс окувшылары мектебке келген конакларды ятлавлар ман, йырлар ман хош коьрип алдылар. 

«Ден савлыкты сакламага, оьз-оьзиме ярдамласаман» деген класс саьатин, ден савлык дерисин 2-нши класс етекшиси Э.Акманбетова юритти. 9-ншы класс етекшиси Э.Абдулгаповадынъ етекшилиги мен озгарылган «Бизим заманымыздынъ баьтири» деген шара ердесимиз Э.Аджигельдиевке багысланган эди. Баска болып, 4-нши класс етекшиси С.Кульдиева, 6-ншы класс етекшиси Ф.Оразбаева туьрли темаларга класс саьатлерин озгардылар. Н.Джумагельдиева окувшыларга деп ойын да уйгынлап озгарды. Ойын бек кызыклы оьтти. Ойында окувшылар оьз оьнерлерин коьрсеттилер, йырлар йырладылар, бийидилер, ятлавлар айттылар. Шара оьткен зал ярасыкланган эди. Семинардынъ сонъында конаклар шара бойынша оьз ойлары ман боьлистилер. Семинар бек кызыклы, йогары дережеде оьтти. 

Келген конакларга семинар бек ярады. Шарадынъ сонъында келген конаклар сыпырадагы туьрли зияпетлерден таттылар. 

Г. Янгазиева. Калинин авылы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group