Оьз элинде койылган

Шарады ДР Оькиметининъ биринши орынбасарынынъ куллыгын юритуьвши Анатолий Карибов ашты. Ол быйыл март айында ТОКС отряды ман  излев куллыклар юритилген эм Бабаюрт районынынъ яшавшысы сержант М.Казбековтынъ мейити табылганын билдирди. Оьз соьйлевинде В.Васильев буьгуьн баьриси де Мухаммед Казбековтынъ коьплеген йыллар артта эткен йигитлиги уьшин басын иедилер деген соьзди айтты. 

– Ол йигерли аьдем болган, онынъ мейити мен бирге Ленинградты коршалавда эткен баьтирлиги уьшин алган медали де табылган. Баьтирлер уьйге кайтып келгени бек ийги. Мен ак юректен баьрисине де, аьскерши мен аманласпага келгени уьшин, разылык билдиремен. Аьр бир кайтпаган аьскерши уьйге келмей турып, согыс кутылмайды.  Излев юритетаганларга эткен исинъиз уьшин уьйкен разылык билдиремен, сиз бизге сес-хабарсыз йойытылганлар акында эсти кайтарасыз, – деди ол. 

Соьйлегенлер баьриси де согыс эскеруьвлер оьткир этип бизим эсимизди сол кыйынлы йылларга кайтарып, аьр бир аьскершидинъ акында хабарлайды деп айттылар.

Ветеран организациялар, афган оьзгерислердинъ катнасувшыларынынъ эм сакатларынынъ Координационлык советининъ председатели О.Муртазалиев республика етекшилерине савбол айтып, Махачкала каласын Аьскерлер Данъкынынъ каласы деп атамага керегин белгиледи.

Мейит пен бирге аьскершидинъ байыр затлары да табылган, олар баьтирдинъ немереси Губай Казбековага берилди. Аьскершидинъ камырына гуьл байламлар салынды.