Аьрекети онъайлыкка каратылган

Владимир Васильев Дагестан Республикасында экономика (авыл хозяйство, курылыс) яктан аьллер осал тувыл экенин айтты, ортак кыйын акы 5,1 процентке оьсти, гражданлардынъ келимлери де 3,3 процентке коьтерилдилер.  Солай ок, Дагестан Республика Аькимбасы  федераллык орталыгыннан этилинген ярдам уьшин савбол айтты. 

– Савлык саклав бойынша аьллери акында айтсак, туберкулез мараздан оьлим 11,5 процентке, йол-юрис кателенуьвлерден – 4,4 процентке туьскен. Болса да, аьли де белсен куллык юритпеге керек. Ызгы заманда онкология маразыннан оьлимлер коьп болды, биз 151 аьдем йойыттык, 8,3 процентке оьсти оьлимлер, сонынъ себеби – дарманларга акша етпейди, карайтаган алатлар эскиргенлер. Бизге Савлык саклав министерстводан специалистлер келеек, биргелесип сол соравды шешермиз деп ойлайман. Сондай йолыгыслар бек керек деп ойлайман, янъыларда Билимлендируьв министерстводан О.Васильева келди, бек аьруьв иследик. Бизде регионда аграрлы комплекс ийги ислейди. Школага дейимги билимлендируьв акында да айтпага керек болады. 2013-нши йылдан алып 108 янъы балалар бавлары курылган, маьселе аьли де бар, оны биз ерли карыжлар ман шешпеге боламыз, биз сол затты ийги этип анълаймыз, неге десе шеретте йырма мынъ баладан артык турады, – деп хабарлады В.Васильев.

Йолыгыстынъ тамамында Дагестан Республика Аькимбасы дагестаншыларды анълайтаганын, коьретаганын, республика яшавшылары да оны коьтергишлейтаганын айтты. Бирге косылып алдыга барармыз деген сенимлигин эситтирди.