Резолюция

Конференция катнасувшылары район ясларынынъ тербиялавынынъ негизинде патриотизм сезимлери, ямагатта гражданлар ара макулласувдынъ беркитилуьви, туьрли миллет, дин эм социаллык гражданлардынъ бир-бирисин анъламлыгы туратаганын белгиледилер.

Конференция катнасувшылары конференцияда окылган докладлар бойынша оьз ойларын айттылар эм маслагат эттилер.

1. Ерли самоуправление органлары эм ямагат организациялар, билимлендируьв эм маданият учреждениелер, район дин организациялардынъ бас борышы деп ясларды дин-эдаплык яктан тербиялавды санамага.

2. Ясларды дин-эдаплык яктан тербиялав бойынша куллыкты белсенлетуьв ниет пен район администрациясына эм Депутатлар Йыйынына муниципаллык районынынъ аькимбасынынъ орынбасарларынынъ биревининъ басшылавы ман район Координационлык советин туьзбеге.

3. 2018-нши йылдынъ биринши кварталында экстремизмге эм терроризмге карсы турув маьселелери бойынша ерли самоуправление органларынынъ семинар-кенъесин озгарув.

4. Билимлендируьв учреждениелерине оьз куллыгында дин учреждениелери мен тар байланыс тутпага.

5. Маданият, билимлендируьв учреждениелерине эм ерли самоуправление органларына мынълаган оьмирлер узагында йыйналган ногай маданиятын, адабиатын саклав бойынша куллык юритпеге.

6. Тувган тилимизди саклав эм таралтув соравын ашык этип район яшавшыларына коьрсетпеге керек. Ногай тилинде соьзликлер, ногай авторлардынъ шыгармаларын баспалав соравларын да коьтермеге керек. 

7. Туьрли тармаклар специалистлерин  шакырып, «Яс аьел школасы» деген клубтынъ аьрекетин янъыртув.

8. Баска ерлерде ислейтаган окытувшыларды районга кайтарувга амаллар туьзуьв эм окытувшыларды аьзирлев бойынша муниципаллык программады аьзирлемеге.

9. Район администрациясы ман аьелдинъ сыйын коьтеруьв эм коьтергишлев бойынша проект аьзирлемеге эм алмага керек. Ямагат организациялары ман биргелесте район больницасы аьел, аналык, балалык оьрленуьв маьселелерине багысланып, шаралар озгармага керекли. 

10. Ногай районында Терроризмге карсы комиссиясынынъ планына «2013-2018-нши йылларда Россия Федерациясында терроризм идеологиясына карсы турув» Комплексли планын яшавга шыгарув ниет пен туьрленислер киритпеге.

11. Ясларды  баска регионларда яшайтаган эм окыйтаган ерлерде кир идеологиядан коршалав эм саклав ниет пен айырым аьдемлерге билдируьвлер йыйнав эм келеекте олар ман ислемеге.

12. Терроризм идеологиясын таралтувшылар, дембиге тартылган ваххабизм яклавшылар ман дин куллыкшыларына эм баска ямагат  организацияларга тербиялав исин юритпеге.

13. Айырым маьне ногай халкымыздынъ аьдетлерине бермеге керекли, солардынъ ишинде орын табатаган эрши аьдетлеримизди тайдырув керекли болады, аьдем оьлген заманда  туьйиншик, тастамал, азык-туьликти пайлавды, дуаслардагы сыпырады тойга аьзирлегендей туьзуьвди эм баска эршиликлерди токтатув керек.

14. Медресе директоры Мухаммадрасул Атангуловка дин окувларына ерли яшавшыларды уьйретуьв бойынша курслар ашпага маслагат этпеге.

15. Авыл поселениелер ерлеринде ямагат-политикалык аьллерди ойласув ман байланыста йыйынлар озгармага.

16. «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ карары ман «Червленные буруны» оькимет заводынынъ уьш фермасына алдынгы ногай атларын кайтармага – «Ферма 1» — «Баьтир», «Ферма 2» — «Буйрат», «Ферма 3» — «Ак — сув», бу карар район яшавшыларынынъ аваслыгы эм тилеги бойынша алынмага керек.

Резолюция 2017-нши йылдынъ 8-нши декабринде алынган.