Уьй бийкелерине

ондагы яман ийислер таяр. 

3. Лимоннынъ ийиси куьшли шыгар, эгер оны исси сув ман ювсанъыз.

4. Пискен юмырткадынъ кабыгын шешекей салатаган савытын тазалав уьшин кулланмага боласыз. Юмыртка кабыгын шешекей салатаган савытынынъ ишине таслап, ога бир тамшы савыт ювув амалын эм аз сув куйып, булгайсыз. 

5. Эгер дуьги куьйген болса, куьйген даьмди тайдыраяк уьшин, дуьгидинъ уьстине оьтпекти 5-10 такыйкага салмага боласыз. Ол оьзине куьйик даьмди алады.

6. Утюгтан сарыды уксуска эде нашатырлы спиртке малынган кесек мамык пан ысып тайдырмага боласыз. Утюг сувык кебинде тазаланады. 

7.С ары болган сислерди, пышакты, касыкларды ералма кайнаган сувда бир неше такыйкага койсанъыз, оннан сонъ сыпырсанъыз, ол йылтырап, баслапкы кебин алады. 

8. Ералма оьркен атпас, эгер онынъ арасына бир алма салсанъыз.

9. Эгер сорпа тузлы болса, ога бир ералма салмага боласыз. Ол тузды оьзине алады.

10. Эгер унга тузды коьп салсанъыз, шаьпелек акшыл туьсли болаяк, секер коьп салсанъыз, ол каты болар. 

Аьзирлеген Г.Нурдинова.