• Сегодня: Воскресенье, 4 июня, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 4 Тамбыз айы, 2023

Авыл яшавшыларынынъ мырадлары толды

admin
Декабрь21/ 2017

Авыл яшавшысы, ногай халкынынъ патриот хатынларынынъ бириси Сапиет Бекмурза кызы Межитовадынъ айтувына коьре, сол коьгилдим отты коьрмей, яшавдан кешкен неше аьдемлеримиз де бар. Сол коьгилдим отты авылымызда болса экен деп юрген Гульшаар Эсиргепова, Эльбике Отегенова, Зиявдин Шандиев, Магомед Кокенеев, Борав Теминдарова эм сондай баскалар. Буьгуьнлерде авыл яшавшылары уьйкен муьсиревли савболсынын Дагестан Республикасынынъ Экономика бойынша министрининъ исин юритуьвшиси Раюдин Юсуфовка билдиредилер. Ол тыныш болмаган аьллерге карамастан, оьз соьзин ыслап, подрядчиклер мен тил табып, авылымызга коьгилдим отын йиберттирип болды. Уьстимиздеги йылдынъ карагыс айынынъ 14-нши куьни авыл тарихине бир белги мен кирди. Орта-Тоьбе авылында коьгилдим отын ягувга багысланган шарада Дагестан Республикасынынъ Транспорт, энергетика эм байланыс бойынша министрининъ исин толтырувшы С.Умаханов, орынбасары Г.Гамзатханов, «Газпром газораспределение Дагестан» ООО биринши орынбасары Д.Бойко, «Дагестанская сетевая компания» АО инженери М.Ханапиев, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков, «Мегафон», «МТС» байланысларынынъ ваькиллери эм авыл яшавшылары ортакшылык эттилер. – Бизим республикамыз Россиядынъ энъ де газификацияланган субъектлерининъ санына киреди. Бизим республикамыз 71 процентке газификацияланган болады. Бизде куллык белсен юритиледи. Биз республикамыздынъ энъ де узак авылларын да газификацияламага шалысамыз. Тек газды кулланганнан сонъ, акын да тоьлемеге керек болады, неге десе сол карыжлар ман биз газификацияды да армаганда бардырамыз, – деди С.Умаханов. Солай ок, ол авыл еринде коьгилдим отынынъ янувы яшавшыларга онъайлыклар аькелеегин билдирди. Социал-экономикалык яктан да оьрленуьв алдыга бараягын айтып кетти. С. Умахановтынъ соьзине коьре, мундай шаралар тез арада тав Хунзах районында да бардырылаяклар. Бу куьнги шатлыклы шара коьгилдим отынынъ факелын ягув ман тамамланды. Солай ок, Сайгидпаша Умахановка эм Дмитрий Бойкога разылык билдирилип, «Орта-Тоьбе авылынынъ сыйлы куллыкшы» деген ат берилди. Дагестан Республикасынынъ бас каласыннан келген делегация тез арада Ногай районына электроярык беретаган куватлы трансформатор да авыстырылаягын билдирдилер. «Мегафон» сотовый байланысынынъ ваькили де олар ман этилген куллыклар акында айтты. Буьгуьнлерде байланыстынъ сапаты эки кереге ийги этилгени белгиленди. Орта-Тоьбе авылында бу куьн уьйкен байрамга айланды.

Г. Сагиндикова. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group