Аьр ким исине яваплы болсын

Х.Саитовтынъ айтувы ман, оьткен юма куьн районга «Минмелиоводхоз РД» ФГБУ етекшиси Залкип Курбанов келгени акында билдирди. Ол район аькимбасы Мухтарбий Аджеков пан бирге район ериндеги хыйлы сувгарув тармакларын айланып шыкты. З.Курбанов районда авыл хозяйство тармагын тургызув яктан уьйкен куллык юритилип турганын белгиледи. Оьз ягыннан ведомство етекшиси район администрациясына баслапкы ислердинъ сырасын туьзбеге, керекли документлерди эм эсаплавларды аьзирлемеге тапшырган.

Х.Саитов оьткен киши юма куьн районга ДР коьлик, энергетика эм байланыс министерствосынынъ, «Газпром газораспределения Дагестана» ООО ваькиллери келип, Орта-Тоьбе авылына газ йибергени, тезден солай ок Шуьмлелик авылга да газ берилееги акында хабарлады.

Х.Саитов озган юма район администрациясынынъ вакантлы ис орынларына конкурс озгарылганы, сол конкурста элимиздинъ туьрли регионларыннан хыйлы талаплы билимли яслар катнасканы акында билдирди. «Келеекте, – деди район администрация аькимбасынынъ орынбасары, – биз сол яс аьдемлерди район резервине киргистип, сонъында оларды куллыкка алып баслаякпыз», – деди.

Йыйында район гражданларын патшалык ярдам беруьв порталында регистрация этуьв куллыгы акында «Ногайский район» МО администрациясынынъ информационлык технологиялары бойынша ведущий специалисти Алимхан Бальгишиев шыгып соьйледи.

Х.Саитов оны тынълап болып, бу тармакта эндиги де куллык кеш юретаганын эм сондай керек- ли исти шугыллатув керегин белгиледи.

Оннан сонъ «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов етекши, куллыкшы аьдем оьзининъ ис орыны ман бирге оьз патшалыгын, патшалык байрамларын, Тувган Элин сыйламага керегин анълатты. Онынъ айтувы ман, аьли уьшин баьрисине де тек тилек салынады, ама сондай хаьтер дайым да болмаяк.

М. Юнусов.