Энъ де маьнели борыш

– Коррупция ман каьр шегип калган аьдемлер оьз сыраларына ясларды тартадылар, эм коррупция ман оларды да каьрлеп уьйретедилер. Бу мысалларды олар аьлиги ямагаттынъ аьдилсизлиги деп коьрсетедилер. Бизим алдымызда коррупцияга карсы ислерди республикамызда биринши орынга шыгармага деген борыш турады. Бу савлай ямагаттынъ маьселеси. Экономика тоьмен туьседи, налоглар тоьленмейди, сырагысында савлай ямагат кыйналады, – деди И.Ибрагимов.

Ол коррупция маьселелери бойынша яшавшыларга берилген соравлардынъ сырагыларын келтирди: «Соралган аьдемлердинъ 48 проценти ыршувет бермеге аьзир, 14 проценти республикада ыршувет беруьв керекли деп санайдылар, 21 проценти ыршувет беруьв мен оьз маьселелерди шешпеге тыныш деп айтадылар». 

Оннан сонъ Дагестан ясларынынъ ислери бойынша министрининъ куллыгын юритуьвши К.Саидов ведомство ман бу барыста этилетаган шаралар акында айтты. Онынъ соьзлери мен яс несилдинъ коррупция йолы ман бармаганы – республикамыздынъ яслар министерствосынынъ маьнели борышы.

«Министерство ман ерли самоуправление, билимлендируьв, савлык саклав органларында коррупцияды тувдыратаган себеплерди эм аьллерди тайдыратаган амаллар сыдыра каралган. Ызгы айлар ишинде «Аьлиги яслардынъ гражданлык борышы – коррупцияга карсы турув» тоьгерек стол, «Россияда коррупцияды енъмеге бола ма экен?» деген студентлер арасында эрислесуьвлер, «Дагестаннынъ яслары коррупцияга карсы» флешмоблар озгарылган. Белгиленген истинъ хайыры – оны яшавга шыгарувда патшалык властъ органлары, ямагат организациялардынъ белсенли катнасувына бойсынады», – деп хабарлады К.Саидов.

Солай ок, коррупцияга карсы форум бойынша ДР Ямагат палатасынынъ председателининъ орынбасары Шамсият Насрулаева, СКФО бойынша Коррупция эм терроризм мен куьресуьвде, тергевде РФ Госдумасынынъ спецбоьлигининъ полномочный ваькили Луиза Сулейманова шыгып соьйледилер.