Узактагы Куьнтуварда байыр ер

Сол программага коьре, аьр бир Россия элининъ яшавшысына сол белгиленген яклардан бир гектар байыр ер кулланувга бериледи. Сол ерлерди кулланувга алган аьдемлер оьз ыхтыярларын толы кепте билмеге кереклер. Сол ерлердинъ кайдай экономикалык эм географиялык белгилери барын да эсимизде сакламага борышлымыз. Узактагы Куьнтувардан ер алган аьдемлерге сол яклардынъ власть органлары ягыннан да ярдам этилеек эм ямагат организациялар ман коьплеген проектлер яшавга шыгарылмага ниетленеди. Инвесторларга да ярдам этиледи, айтпага, инвестицияларды яхшы этип эм келими болган проектлерди салмага, билимли юристлер, бизнес-аналитиклер, аудиторлар, брокерлер аьр бир соравынъыз бойынша тийисли маслагатын бередилер. Керек ерлерде бизнес бойынша партнерлар да табадылар. Эгер сиз Узактагы Куьнтуварда байыр ер алып, бизнес ашаяк ниетинъиз бар болса, сол якларда яшап келетаган кеспили специалистлердинъ маслагатлары бек керекли, сол да уьстинликтинъ маьнели кесеги болады. Сол биз йогарыда келтирген программа бойынша тийисли билдируьвлерди http://www.hcfe.ru/promo ссылка бойынша алмага боласыз.