Тавлар куьнине багысланып

Конференцияды кирис соьзи мен Дагестан патшалык авылхозяйство университетининъ президенти Гамид Бучаев ашты. Онынъ айтувына коьре, тав авыллары йойыладылар. Тавдан туьзликке коьшуьв токтамаяк, эгер тав авыллардынъ яшавшыларынынъ турмыс-аьллерин ийгилендирмесек.

Конференцияда «2014-2018 й.й. ДР тав ерлерининъ социал- экономикалык оьсуьви бойынша» Дагестан Республикасынынъ Патшалык программасынынътолувы акында ДР Экономика эм территориялык оьрленуьви бойынша министрининъ орынбасары Муслим Меджидов шыгып соьйледи. Ол оьз соьзинде солай ок, тав авылларынынъ яшавшыларынынъ турмыс-аьллерин ийгилендируьв бойынша кайдай куллыклар этилетаганы акында хабарлады.

Коьтерилген тема бойынша «Дагестаннынъ тав ерлери» деген ассоциациядынъ етекшиси Магомедгаджи Зайнулабидов патшалык программадынъ толув йолларынынъ кайсы биревлерин белгиледи.

Конференцияда баска шыгып соьйлевлер де болды. Тамамлав соьзин Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председателининъ орынбасарынынъ, Дагестан Республикасынынъ экономика эм территориялык министрининъ куллыкларын юритуьвши Раюдин Юсуфов айтты.