• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Ногайымнынъ атланган йигитлери

admin
Декабрь26/ 2017

Аллага Шуькир, сол маьселелерди шешпеге шалысып юретаган ясларымыз да, аьдемлеримиз де бар. Сол затка караша айынынъ ишинде озган конференциядынъ озувы шайыт болды. Бизим йигитлеримиздинъ соьйтип янып-куьйип юруьвлерин Алла-Таала кабыл этсин эм савапка язсын! ИншаАлла!

     Бу ерде сол конференция тамамында алынган – коьшимли малшылык ерлерин Ногай районы оьз пайдасы уьшин кулланмага эм Дагестан Республикасынынъ Оькиметине – Ногай шоьлининъ кумлакка айланувынынъ алдын шалув шаралар озгармага тилек салмага керек деген карарлар. Эндиги биз Алла-Тааладан сол шолпа туьсип, халк маьселелерин шешпеге шалысып юрген йигитлеримизге ден савлык тилеп турайык. Оьрметли авылдасларым, сиз де меним тилеклериме косыларсыз деп сенемен, биргелесип тилесек, бурынгы атайларымыз айткандай «Коьп тилеги коьл болар» дегенге усап, бир зат болар. Аьли мен, аявлы окувшым, сени оьзимнинъ сол ясларга багыслаган «Ногайымнынъ йигитлери атланды» деген йырым ман да таныстырмага токтастым. Мен ше кеспили, айтылган шаир тувыл болсам да, юрек сезимимди кагытка салмага шалыстым, тек етиспевликлерди коьре калсанъыз, эртеректен кешируьв тилеймен.

Ногайымнынъ йигитлери атланды 

Карагерин ойнатып 
Халк туздамын колларына алдылар, 
Шоьлимизге ие шыккан 
Нешевлерди ойлатып! 
Ногайымнынъ йигитлери атланды, 
Тартып бувып беллерин. 
Шоьлимизге иеликти дайымга 
Колларына алмага 
Багыслайды кешелерин, куьнлерин. 
Ногайымнынъ йигитлери атланды, 
Ел етпесин ойнатып. 
Шоьлимизге биз ие деп 
Шоьлимизге коьз салган 
Нешевлерди ойлатып.

Ногай шоьлдинъ туздамын 
Уьзилмеске, дайымга 
Колларына алдылар, 
Йигитлик пен коьп миллетке 
Баьтирлик пен коьрим болдылар! 
Оьктем халкым, халкым оьктем 
Йигитлердинъ йигитлигин коьргенге. 
Шоьлимизди эш биревге таптатпас, 
Ер юзинде кус етпесин ойнатып, 
Атланган йигитлерим юргенге! 
 
Ахмат Арсланов, кобаншы, баята увылы, халкына бир-биримизге батыр деп, онъганлардан болайык деп, тилек тилевши аксакаллардынъ биреви.
Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group