• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Яваплыкка куьналилер тартыладылар

admin
Декабрь26/ 2017

    Законга карсы тереклер шабылган уьшин зарардынъ оьлшеми 50 кереге оьседи. Дембиге йолыгув уьшин бир эки терек шабылса да болады. Ногай орманлык коллективи орманлык законодательстводы бузувлардынъ алдын шалув ниет пен уьйкен куллык этеди, куьн сайын тергевлер этилинеди, патшалык орманлык инспекторлар яшавшылар арасында анълатув хабарласувлар юритеди.

    Эгер сиз орманлыкта законга карсы терек шабылаятырганын коьрсенъиз яде шабылаяк деп эситсенъиз, участковый орманшыга билдиринъиз, деп тилек саламыз. Яшавшылардынъ коьмеги мен коьплеген правобузувлардынъ алды шалынган. Сизинъ сезгирлигинъиз бизим орманлыкларды ярасык эм ясыл этип сакламага коьмек этеди.

    А.Манкаев, Ногай орманлыктынъ участковый орманшысы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group