• Сегодня: Среда, 29 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 29 Навруз айы, 2023

Йолларда кавыфсызлык тутпага керек

admin
Декабрь26/ 2017

    Йогарыда айтылган документтинъ 5.6.3. пунктына коьре, кыс шагы деп 1-нши карагыс – 1-нши навруз заманы саналады. (Россия Федерациясынынъ бир неше регионларына оькимет баска айларды беркитпеге болады), яй шагы – тамбыз-сары тамбыз айлары.

    Россия Федерациясынынъ административли правобузувлар акында Кодексининъ 12.5.1. статьясына коьре, кыс шагында яй заманындагы тегершиклер мен юретаган автокоьликтинъ иелерине 500 маьнет акшалай штраф салынады.

    Биз газета окувшыларын автокоьликтинъ кавыфсызлык кулланув талаплавларын тутувга шакырамыз, кыс шагында автокоьликлерге кыс тегершиклерин салынъыз деп тилек саламыз. Сизинъ яшавынъыз – сизинъ колынъызда.

    М. Саитов, полиция етекшиси, полиция подполковниги.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group