• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

Байрам куьнлер тынышлы оьтсин

admin
Декабрь26/ 2017

   Сондай аьллерге туьссенъиз, Россия МВД Ногай районы бойынша иш ислер боьлигине 8-872-56-21-4-78 яде 02 телефон номерлери бойынша билдиринъиз. От туьсуьвлерден сакланув ниет пен Янъы йыл шаралар озгарганда, пиротехникалык алатларды кулланманъыз.

   Аявлы Ногай район яшавшылары, Россия МВД Ногай районы бойынша иш ислер боьлиги сизди ак юректен Янъы йыл байрамы ман кутлайды, берк ден савлык, аьеллеринъизде онъайлык, таза аспан йорайды.

   А. Койлубаев, Россия МВД Ногай районы бойынша иш ислер боьлик етекшиси полиция подполковниги.

Яндекс.Метрика