• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Халк айтувы — акыйкат

admin
Декабрь26/ 2017

* Ел болмаса, сувык йок, мал болмаса, ювык йок.

* Бет коьрсе, юз уялар.

* Ят ерде солтан болганнан, оьз еринъде ултан бол.

* Акыл яста тувыл, баста.

* Уьй меники деп соьйлеме, уьй артында кулак бар.

* Уьйин яманлаган – кырда оьлер.

* Язда мыйы кайнаганнынъ, кыста казаны кайнар.

* Конак атанънан уьйкен.

* Яхшы коьргенин айтар, яман бергенин айтар.

* Бажа бажады коьрсе, байланган оьгиз оькирер.

* Тав тав ман коьриспес, аьдем аьдем мен коьрисер.

* Агасы бардынъ ягасы бар, иниси бардынъ тынысы бар.

* Казанга тийме – куьеси тиер, яманга тийме – баьлеси тиер.

* Туьедей бойынъ болганнан, туьймедей акылынъ болсын.

* Эшектинъ юги енъил болган сайын, акыравык болар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group