• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 24 Навруз айы, 2023

Етекшидинъ эсап беруьви

admin
Декабрь29/ 2017

Йыйында «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, район эм авыл депутатлары, ис коллективлери, район яшавшылары катнастылар.

Район етекшисининъ эсап беруьв йыйынын район орталык китапханасынынъ директоры Сабират Абубекерова ашты эм юритти.

Мухтарбий Кошманбетович оьзининъ район аькимбасы этилинип сай- ланган куьни – быйылдынъ 18-нши августыннан буьгуьнлерге дейим эткен ис аьрекети акында район яшавшылары алдында толы кебинде эсап бермеге шалысты.

Район аькимбасы оьзининъ соьйлевинде районнынъ маьнели социал-экономикалык тармакларынынъ аьллери эм соларда онлаган йыллардан йыйналган маьселелерди шешуьвди ол оьзининъ тергеви астына алганын эм соларды район етекшилери республика басшылары алдында токтавсыз коьтерип келетаганы акында хабарлады. Республика етекшилери оьз ягыннан Ногай районнынъ коьп соравларын шешуьвге коьмегин этуьвге соьз бергенлер. Соны ман бирге ол келеек йылда район еринде уьйкен авыл хозяйстволык проекти яшавга шыгарылып басланаягы акында айырым белгиледи. Ол зат район яшавшылары уьшин янъы ис орынлар туьзбеге, район бюджетине косымша келимлер аькелмеге тийисли.

Муннан сонъ Мухтарбий Кошманбетович район яшавшыларынынъ ога берген соравларына яваплады. Берилген соравлардынъ арасында район етекшилери район еринде коррупция ман кайтип куьрес юритееги акында сорав да коьтерилди.

– Биз коррупция фактлары акында материаллар йыйнав ниет пен айырым ящиклер илеекпиз. Фактлар яшавда орын тапса, биз коррупцияга катыскан етекшилерди, яваплы аьдемлерди ис орынларыннан тайдырув соравын салаякпыз. Коррупция ман куьрес юритуьв – ол бизим ис аьрекетимиздинъ биринши пунктларынынъ бириси болады, – деди М.Аджеков.

Халк район етекшисине берген соравлардынъ хыйлысына яваплар бизим газетада сентябрь-декабрь айларыннан бери баспаланып келеди.

Йыйында ногай тилден эм адабиаттан окув китаплерининъ етиспевлиги, ногай тилден эм адабиаттан бир окув китаби де федераллык окув китаплер сырасына киргистилмегени эм соларды сонда киргистуьв кереги акында дурыс сорав берилди. М.Аджеков бу сорав да район етекшилери мен ойласылып каралганы эм ювык арада ол оьзи республика орталыгында сондай маьнели маьселеди тагы бир коьтереегине сендирди.

Терекли-Мектеб авыл яшавшысы Арслан Бекмурзаев алдынгы депутатлар корпусы осал ислегенин белгиледи эм район етекшисин алдынгыдай савлайхалклык кебинде сайламага болмай ма деген соравын берди. Сога Мухтарбий Аджеков оьз ягыннан карсы тувыл экенин билдирди. «Эгер район депутатлар йыйыны карсы тувыл болса, яшавшылардынъ да ойларын билип, соравды шешпеге болады. Тек 1996-97-нши йыллардагы сайлавлардагындай халктынъ «кызылларга» эм «акларга» боьлингени керек тувыл», – деди явапка М.Аджеков. Йыйында район сайлав комиссиясын кайтадан сайлав кереги акында сорав да коьтерилди. Район аькимбасынынъ айтувы ман, район сайлав комиссиясынынъ келеек йылда ис болжалы битеди. РФ Президентининъ сайлавларыннан сонъ комиссия кайтадан сайланаягын билдирди.

Терекли-Мектеб авыл яшавшысы Асият Манкаева авыл ериндеги аьскер боьлигинде орынласкан радиолокаторлар ман байланыслы йыллап шешилмей келетаган соравды берди. М.Аджеков бу соравды район етекшилери анълайтаганы эм соны шешпеге шалысаягы акында айтты.

Таьтли-Булак авыл яшавшысы Самедин Беккишиев районнынъ сувгарув тармакларын дурыс кепте кулланув, коьп балалы аьеллерге коьмек этуьв, эски райком меканына музейди коьширмеге ярамай ма деген соравларын берди. Бу соравга явапка М.Аджеков алдынгы райком меканын ярастырып, сога аьлиги район администрациясын коьширееги акында билдирди. Бу явапты йыйын катнасувшылары карс кагувлары ман йолыкты.

Йыйында район етекшисине авылларды сув ман канагатлав, газификация эм янъы мектеблер курув акында соравлар да берилди. Район аькимбасы солардынъ баьрисине де тийисли яваплар берди.

Йыйыннынъ ызында Мухтарбий Кошманбетович сонда катнасканларга разылыгын билдирди эм баьри район яшавшыларын келеяткан Янъы 2018-нши йыл ман кутлады.

М. Ханов

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group