• Сегодня: Среда, 29 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 29 Навруз айы, 2023

Ойлап каранъыз оьзинъиз

admin
Декабрь29/ 2017

   Эндиги биз Янъы йыл авыл-элимизге керексиз деген ойды алып карайык. Аьдем яшавы енъиллерден тувыл. Боьтен де аьлиги заманлар бизди онда-мунда ювыртып, коьнъиллеримизден коьп йылы затларды уьзип аькетеди. Тек байрам куьнлеринде, той-яхшылыкларда, оьмираллада (йогарыда белгиленгенлер соларды да тайдырув керек дегенди айтадылар) биз бир-биримизди хаьтерлемеге, йокламага, яхшылык йорамага заман табамыз.

   Янъы йыл – ол уьй, аьел байрамы. Сол куьнлерде уьй ошагы янына, бурынгы термедеги ошак янына карт та, яс та йыйылгандай, биз баьримиз де бирге йыйыламыз. Коьп йылы эскеруьвлер мен боьлисемиз, ясуьйкенлерге, балаларга савгалар беремиз, оларга, бир-биримизге ийги йоравларымызды айтамыз. Янъы йылдынъ йылувлыгы, елка терегининъ туьрли туьсли отлары коьнъиллеримизди ярык таза сезимлерге, байрам куьезине толтырады. Мен бу байрамда бир келиссизлик те коьрмеймен.

   Йок дейдилер Янъы йылга карсы болганлар, бу байрам халктынъ коьп акшасын аькетеди, туькен иелерин байытады. Янъы йыл байрамын аьр биримиз оьз эбимизге, кисемизге коьре уйгынлап оьткеремиз. Байлар – оьзинше, ярлылар – оьзинше. Алдын да солай болган, аьли де солай.

   Соьзди тамамлай келип, бизим патшалыгымыз дин патшалыгы тувыл, светский экенин кайбиревлердинъ эслерине салмага туьседи. Аз десенъиз, демократиялык патшалык. Сол себептен байрамшыламага суьйгенлер байрамшылайды, суьймегенлер байрамшыламайды. Аьр кимнинъ де толы ыхтыяры бар.

   М. Юнусов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group