• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Оьткен 2017-нши йылдынъ эстеликли оьзгерислери

admin
Январь09/ 2018

* 2017-нши йылдынъ канътар айынынъ 20-ншы куьнинде, Дагестан Республикасынынъ Унцукуль районында «Ахульго» деген маданият-тарихлик комплекс – бизим ортак бактыдынъ мемориалы ашылган.

* 2017-нши йылдынъ увыт айында Ногай районында кара малдынъ, койдынъ терисин асыллав бойынша аьлиги заманга келисли, «Агросоюз» СПОК етекшиси Мухтарбий Аджековтынъ куьш салувы ман, цех оьз аьрекетин баслаган.

* 2017-нши йылдынъ увыт айынынъ 8-нши куьнинде Дагестан Республикасынынъ Баспа эм информация бойынша министерствосына Рашид Акавов етекши болып беркитилген.

* 2017-нши йылдынъ навруз айында Ногай районында оьз аьрекетин бардыратаган балалар яратувшылык уьйи 60 йыллык мерекесин белгиледи.

* 50 йыл артта Ногай районынынъ орталыгы – Терекли-Мектебте анъ, бес йылдан сонъ суьврет ясав эм баска кол оьнер мектеби ашылган.

* Навруз айынынъ баслапкы куьнлеринде Россия Язувшылар союзынынъ агзасы, Насими атындагы баргыдынъ иеси, ногай шаири Мурат Авезовтынъ токтастырувы ман, редакторы Айнара Нургишиевадынъ куьш салувы ман «Ювсан» газетасынынъ биринши номери дуныя ярыгын коьрген.

* 2017-нши йылдынъ Навруз айында Ногай район маданият уьйинде, коьптен ниетленген, «Оьнерине бай халкым» деп аталган 1-нши халклар ара КВН фестивали озгарылган.

* Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ буйрыгы ман 2017-нши йыл – Каспий йылы деп белгиленген.

* 2017-нши йылдынъ навруз айынынъ 21-22-нши куьнлеринде Кизляр районынынъ Новокрестьяновка авылында «Биз бирге» деп аталып ногай миллет- маданият фестивали озгарылган.

* 2017-нши йылдынъ коькек айынынъ басында ногай йырав ясымыз Узаир Найманов Ставрополь крайынынъ Георгиевск каласында озган «Оьз юлдызынъа ынан» деген фестивалининъ енъуьвшиси болган.

* 2017-нши йылдынъ курал айынынъ 23-нши куьнинде Махачкалада «Дагестан хатынлар союзы» ямагат организациясынынъ съезди озгарылды.

* 2017-нши йылдынъ курал айында Казахстан ериннен конаклар келип кеттилер. Олардынъ келуьвининъ бас мырады – Ногай миллетли халк пан генетикалык ювыклыкты излев.

* 2017-нши йылдынъ тамбыз айынынъ 14-нши куьнинде ногай халкынынъ курултайы болып озды.

* 2017-нши йылдынъ тамбыз айында Россия авыл хозяйство министерствосынынъ Авыл ерлерин оьрлентуьв департаментининъ етекшиси Владимир Свежец Ногай районындагы «Агросоюз» авыл хозяйстволык потребительлик кооперативинде конакта болган.

* 2017-нши йыл – Дагестан Республикасынынъ адабиатында Фазу Алиева йылы.

* 2017-нши йылдынъ шилле айында «Ногайский район» МО администрациясында Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ кенъейтилген йыйыны болып озды. Сонда ДР Оькиметининъ орынбасары Р.Джафаров, ДР Аькимбасынынъ республикадынъ сырт территориаллык округындагы толы ыхтыярлы ваькили В.Деревянко, миллет политика бойынша министри Т.Гамалей эм сондай баскалар катнастылар.

* 2017-нши йылдынъ шилле айынынъ 18-нши куьнинде «Ногайский район» МО аькимбасынынъ исин юритуьвши болып, Мухтарбий Аджеков беркитилди.

* 2017-нши йылдынъ шилле айынынъ 29-ншы куьнинде ногай шаири, журналист Гульфира Бекмуратова 50 йыллык мерекесин белгиледи.

* 2017-нши йылдынъ сары тамбыз айында «Машук-2017» яслар форумы Сырт-Кавказ федераллык округында болып озды, сонда бизим районымыздан яс окытувшы Насипхан Джумаева «Этностильде аьлиги замандагы кийимлер шыгарув студиясы» деген проекти мен ортакшылык эткен.

* 2017-нши йылдынъ сары тамбыз айынынъ 20-ншы куьнинде Махачкаладынъ Киров районынынъ Сулак авылында 11-нши савлай ногайлар ара эркин куьрес бойынша «Шоьл баьтирлери» турнири оьтти.

* Сары тамбыз айынынъ 18-нши куьнинде «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы болып, Мухтарбий Кошманбетович Аджеков беркитилди.

* 2017-нши йылдынъ кырк кийик айынынъ 24-нши куьнинде шаир, журналист Магомет-Али Ханов тувганлы 55 йыл толды.

* 2017-нши йылдынъ кырк кийик айынынъ 24-нши куьнинде, согыс Данък орденининъ толы иеси Алимхан Боранбай увылы Асановтынъ эстелигине багысланган волейбол турнири 45-нши кере озгарылды.

* 2017-нши йылдынъ казан айынынъ 3-нши куьнинде Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвшиси болып, Владимир Васильев беркитилген.

* 2017-нши йылдынъ казан айында Ногай район прокуратурасында ДР прокурорынынъ 1-нши орынбасары Заур Тарханов ис аьрекети мен болып, Россия Федерациясынынъ Генераллык Прокурорынынъ буйрыгы ман, Ногай район прокурорынынъ куллыгын юритуьвши Анварбек Сейтиев Ногай район прокуроры этилинип беркитилген.

* 2017-нши йылдынъ казан айынынъ 20-ншы куьнинде Ногай ЦРБ етекшиси этилинип Фаризат Межитова беркитилген.

* 2017-нши йылдынъ казан айынынъ 24-нши куьнинде Ногай районында Дагестан Республикасы ман уйгынланган «Яшавынъ калай, авылдас?» проекти ишинде кызыклы шара озгарылды. Бизим районымызга ДР миллет политика бойынша министри Татьяна Гамалей келди.

* Казан айынынъ 7-нши куьнинде, дуныя тарихинде уьйкен орынды алган, Уллы Октябрь социалист революциясына 100 йыл толды.

* 2017-нши йылдынъ казан айынынъ сонъгы куьнлеринде Ногай районынынъ Червленные Буруны авылында янъы ярастырылган маданият уьйи кулланувга берилген. Авыл яшавшыларын сондай оьзгерис пен кутламага ДР маданият министри З.Бутаева келген эди.

* 2017-нши йылдынъ караша айынынъ 12-нши куьнинде Ногай район маданият уьйинде язда болган V Савлайроссиялык ногай халкынынъ курултайынынъ сырагыларына багысланган конференция болып озды.

* 2017-нши йылдынъ караша айында Арслан Бакиевтинъ куьш салувы ман Сраждин Батыровтынъ эстелигине деп салынган «Элгезер» кинофильми коьрсетилди.

* 2017-нши йылдынъ карагыс айынынъ баслапкы куьнлеринде Орта-Тоьбе авыл яшавшыларынынъ коьплеген йыллар караган мырадлары толды. Авылда коьгилдим оты янды.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group