• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Шешип каранъыз

admin
Январь09/ 2018

4. Эр аьдемнинъ аты.

7. Ушарымды ел билер, токтарымды тел билер.

8. Шоьл деген соьзге синоним.

Солдан онъга:

2. Кыр айваны.

3. Юмырткадан эм пыслактан аьзирленетаган ногай асынынъ аты.

5. Бурынгы ногай йырынынъ аты.

6. Ана – казна, … ез.

8. Юйрик аттынъ туьрлиси.

9. Балыктынъ аты.

10. Бурынгы ногай ойыны.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group