• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Авылдасынъ ким – аданасынъ сол

admin
Январь19/ 2018

Динмухамед-атай 1941-нши 1945-нши Уллы Аталык согыс йылларында тыл катнасувшысы да болган. Ол 15 ясларында Грозный каласын коршалавда танкларга карсы окоплар казувда оьз уьлисин косканлардынъ бириси болады. Согыстан сонъ, Кенинсберг (аьлиги Калининград) каласында тенъиз пехотасында кызмет этип, 3 йыл ярым Совет Аьскер сырасында эр борышын толтырган. 

Тийисли тыншаювга кеткенше, авыл хозяйстволык предприятиелеринде веттехник болып аьрекет эткен. Коьримли аьел басы уьш увылын эм эки кызын оьстирип, яшав йолына салды. Аьлиги заманда онынъ 9 уныгы, 11 немереси куьезин арттырадылар. Оьз ян косагы Арувхан-абай ман ол 63 йыл наьсипли яшап келдилер. Ызгы йылларга дейим авылда моллалык юритип келди. Коьмуьв аьдетлерин озгарув бойынша халк арасында уьйкен исин юритип келген. 

Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы коьпйыллык оьрметли иси уьшин коьплеген оькиметлик савгаларынынъ иеси де болады. Оькинишке, янъыларда суьйикли ян косагы яшавдан кешкеннен сонъ, ол аз-маз авырыды. Алла буйыртса, ден савлыгы ийгиликке кайтар деп сенемен. 

Баска болып, ол эм онынъ аьели шешен согыс кампанияларын да тийислисинше оьттилер, бир ерге де коьшип кетпей, буьгуьнлерде Шешен Республикасында яшап келедилер.  Сыйлы ветераны, ийги аьел басынынъ акында хабарымды тамамлай келип, оны ак юректен 90 йыллык мерекеси мен кутлайман, ден савлык, узак оьмир йорайман. 

Айнедин Карасаев, Воскресеновский авылынынъ яшавшысы. 

Суьвретте: Динмухамед Саидов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group