Эстеликли йыл болды

Быйыл элимиздинъ бас каласы – Москвада, аьлемет болып кепленип, Россия шаирлерининъ балалар уьшин язган асарлары уьйкен тиражы ман Антология кебинде баспаланып шыкты. Онынъ иштелигинде бес ногай авторлардынъ язганлары киргенлер. 

Кенъ Ногай шоьлининъ орталыгы – Терекли-Мектеб авылы акында тарихлик балладамды язып битиргенмен, эм аьли  ол орыс тилине коьшируьв аьсеринде.

Яратувшылык яктан баска суьйинишлерим де бар. Айтпага, Москва каласында казах, ногай шаирлерининъ, Астрахань каласында ногай шаирлерининъ йыйынтыклары, орыс тилине коьширилип, дуныя юзине эндирилдилер. Солардагы авторлардынъ бириси – мен болганы янды кувантады. А сентябрь айында мени Астрахань каласына Язувшылар союзы эм ногайлар диаспорасы ногай шаирлерининъ йыйынтыгынынъ презентациясы ман байланыслы шарага конак эсабында шакырдылар. Эстеликли болып калаяк эсимде сонда озгарган куьнлерим: эки куьн узагында миллет китапханасында эм область маданият уьйинде каладынъ эм областьтинъ язувшылары ман йолыгысларда, ямагат алдында шыгып соьйлеп, ана адабиатынынъ бурынгысы эм аьлигиси акында хабарлав эттим, орыс эм ана тиллеринде язганларымды окыдым, коьплеген кызыклы аьдемлер мен таныстым.

Кызыклы оьзгерислер эсабында калаяк меним эсимде Ногай район еринде озган йолыгыслар. Айтпага, апрель айында Ногай районынынъ алыс авыллары Эдиге, Ленин, Кумлы авылларында окувшылар, олардынъ окытувшылары эм ата-аналары ман йолыгыслар кызыклы оьттилер. Онда мен С.Капаев эм Д.Шихмурзаев пен ювык байланысларым эм катнаслыгым акында хабарладым, сонъгы язган ятлавларымды, биринши болып оларга эситтирип, окыдым. Аьне сондай ийги оьзгерислер армаганда да, Иншалла, болар деген сеним мен яшамага эм Янъы йылга кириспеге суьер эдим.

А. Култаев, Дагестан Язувшылар союзынынъ секретари.