• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Татым аьел – уьйкен куьез

admin
Январь19/ 2018

Сыйлыхан оьзи Дагестан Республикасынынъ Ново-Дмитриевка авылыннан болады. Анасы оьзи ялгыз уьш балады оьстирип, окытып, аяк уьстине тургызбага коьп куьш салган. 

Сыйлыхан уьйин де, азбарын да, бес аьвлетин де, эрин де юрегининъ суьйими мен, янынынъ алавы ман, ярасык куьлкиси мен йылы саклайды. Оннан сонъ олардынъ уьйинде дайым конаклар, авылдаслар, дастарханда берекет болады. Талаплы хатын аьелдинъ уьйкен кемесин, кертилей де, бажарымлы капитандай болып юритеди. 

Бес аьвлет – бес бакты яшавда: аьперим ата-анага, оларды оьстирип, тербиялап кенъ йолга салмага. Уьш кеде, эки кыз. Уьйкенлери: Нариман полицияда ислеп баслады. Ол Саратовта Поволжский университетте заочно окыйды.

Айдемир Кисловодск каласында билим алады. Эгизлер: Заир эм Заира 5-нши класс окувшылары. Кенжепайы Ясминага бир яс сегиз ай. Оьзек те, кишкей Ясмина олардынъ куьези, юрек байрамы. 

Бу аьел бек тыпак яшайды, уьйкенлери кишкейлерин карамага ярдамласадылар. Уьйдинъ ясуьйкени акында Сыйлыхан разы болып айтады. Кайынатасы бу дуныяда йок. 

– Ол мага маслагат пан, акшалай да, туькенге товар аькелип те коьп коьмек эткен, – деп йылы эскереди кайынатасы акында Сыйлыхан. Кайынанасы Кизлярхан бир орамда турады, кишкентайды карамага ярдамласады. Тетей деген уныкларга бек аьзиз, керек аьдем. 

Уьйкен, татым аьелдинъ акында язбага да янга бек якын. Иншалла, ногайда сондай аьеллер коьп болсын! Макаламды оьзим язган мундай сыдыралар ман тамамламага суьемен. 

Уьйкен аьел – уьйкен уьмит

Ашылар деп балалардынъ ал танъы.

Уьйкен аьел – уьйкен оьрмет

Эл арада сый эм абырай казанып. 

Явгерет Дильманбетова, шаир.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group