• Сегодня: Вторник, 21 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 21 Навруз айы, 2023

Районымызга зарар келтирмейик

admin
Январь25/ 2018

Бу сорав бойынша район маданият боьлигининъ етекшиси Яхья Кудайбердиев оьткен йыл ишинде район маданият куллыкшылары коьп туьрли шаралар уйгынлап озгарганын билдирди. Солардынъ сырасында – аьр бир патшалык байрамы, эстеликли эм данъклы, сыйлы кеспи куьнлери мен байланыслы амалламалар, туьрли тематикалы юмалыклар, конкурслар, каравлар, ногай поэтлери Ф.Сидахметовадынъ, Г.Бекмуратовадынъ, М-А.Хановтынъ мерекели кешликлери эм сондай баскалары. 

Айырым кепте Я. Кудайбердиев район авылларынынъ маданият уьйлерининъ хыйлысы кыста йылытылмайтаганы эм солардынъ материал-техникалык аьллери, маданият куллыкшыларынынъ кыйын аклары ман байланыслы маьселелерди белгиледи. «Етекшилер, авыл аькимлер баслары келедилер эм кетедилер, ама маданият, Тувган Элимиз каладылар, – деди ол, – эм сога маьне бермеге биз кайсы заманларда да борышлымыз». Я.Кудайбердиев район администрациясы, авыл администрациялары эм маданият боьлиги бу маьселелерди биргелесип шешпеге керегине эс эттирди. 

Йыйында «Ногайский район» МО администрация аькимбасы Мухтарбий Аджеков район яшавшылары арасында вацап эм фейсбук байланыс амаллары ман таралатаган хабарлар акында оьз ойын билдирди. Онынъ айтувы ман, соларда бирерде питне билдируьвлерди язатаганлар бас деп ога, М.Аджековка тувыл, савлайы районга зарарын келтиредилер. Янъыларда соьйтип критикага йолыктырылган «Агроплюс» компаниясы фитомелиорация бойынша Россияда энъ де ийги предприятиелердинъ бириси болады. «Агроплюс» оькиметке 5 йыл ишиндеги баьри тийисли тоьлевлерин де тоьлеген. М.Аджековтынъ соьзлери мен буьгуьнлерде бизим район эт продукциясын Иранга йиберуьв акында сондагы бажарымлы эпшил аьдемлер мен аян контракт туьзген. «Райондагы тери асыллавшы цех те оьткен юма Турцияга баслапкы асыллавды оьткен тери продукциясын йиберип баслаган. Бизим продукциямыз дуныя рыногына шыгып туры. Ол яман ис пе? Язатаганлар мине мундай ислерди куьналейдилер. Оьзининъ тувган районына зарар келтирип, сондай тоьмен оьлшемлерге дейим туьспеге ярамас. Бир-биримизди кирлев – ол бизге келиссиз, бизди ыспайламайтаган ис», – деди район етекшиси.

Коьтерилген маьселе мен байланыста оьз ойларын район депутаты Рустем Гапаров, район ясуьйкенлер советининъ председатели Рашид Мурзагишиев, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов айттылар. Олар баьриси де халкты навазсызландыратаган сондай хабарларды язувды койдырмага, сондайларга карсы керек болса каты амаллар кулланмага керегин айтып белгиледилер. 

Бизим  хабаршы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group