• Сегодня: Вторник, 21 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 21 Навруз айы, 2023

Халк эсинде дайымга

admin
Январь25/ 2018

Соьйтип кала яшавшылары 872 куьн узагында элимизден айырылып турган. Совет аьскершилери Ленинград курсавын 1943-нши йылдынъ 18-нши январинде йырганлар, а толысынша соны тек бир йылдан сонъ, 1944-нши йылдынъ 27-нши январинде тайдырып, калады босатканлар. Туьрли билдируьвлерге коьре, блокада йыллары ишинде 600 мынъ аьдемнен 1,5 миллион аьдемге дейим оьлген деп саналады. Солардынъ тек 3 проценти фашистлер бомбаларыннан эм топларыннан оьлген, 97 проценти ашлыктан кырылган.

Соны ман 27-нши январь куьни элимиздинъ Аьскершилик данъкынынъ куьни деп саналады. Бу дуныя коьрмеген кайгылы ислер болып оьткен калада аьр йыл сайын сол куьн фашизм совет аьдемлерине кайдай эзиетлик эм корлык коьрсеткенин эш бирев де эм бир заман да мутпасын деген ниет пен эстеликли шаралар озгарылады. Алдынгы йылларда бу куьн элимиз бойынша «Ленинград каладынъ блокадасы тайдырылган куьн (1944)» деп аталатаган эди. 2013-нши йылда Россия Президенти Владимир Путин «Россиядынъ аьскершилик данъклыгынынъ эм эстеликли куьнлери акында» деген федераллык законынынъ 1-нши статьясына туьрленислер киргистуьв акында» деп аталган законга кол баскан. Соннан бери бу куьн «Ленинград калады немец-фашист аьскерлерининъ курсавыннан совет аьскерлери толы кебинде босатув куьни (1944)» деп аталады. 

Аьлиги заманда Санкт-Петербург каласы муннан 74 йыл артта сондай уьйкен корлык эм йойымлар коьргени акында тек кайгылы эскеруьвлер, суьвретлер, согыс йылларындагы дневниклер эм баска эстеликлер шайытлайды.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group