Келеектегиге ийги ниет пен

ЭКСПО-2025 выставкасын оьткеруьвши калады сайлав бойынша карар быйылдынъ ноябрь айында Париж калада болып озаяк выставкалардынъ Халклар ара бюросынынъ 164-нши Генераллык Ассамблеясында кабыл этилинеек. Соны ман бирге ЭКСПО-2025 выставкасын оьткеруьвге ыхтыяр алув уьшин куьресте Россиядынъ енъуьвининъ маьнели факторларынынъ бириси Россия Федерациясынынъ баьри регионларынынъ белсенли кепте сол иске кирисуьви болады. 

«Россияда бу уьйкен гуманитарлык эм технологиялык акыл-ойдынъ ярмалыгын оьзинде оьткергендей баьри мырсатлары да бар, – деп белгилеген РФ промышленность эм савда министри Денис Мантуров. – Ызгы 25 йыллар ишинде бизим элимизде коьплеген уьйкен халклар ара политикалык, экономикалык, маданият эм спорт форумлары оьткерилген. Биз конак-ларды хош коьрип алмага суьемиз эм алып та боламыз. Россия – онынъ Президенти, толтырувшы эм законодательлик власть органлары негизинде – 2025-нши йылдагы Савдуныялык выставкасын минсиз эм энъ де йогары дережеде оьткеруьв уьшин баьри керекли шартлар да туьзилеегине сендиреди». 

«ЭКСПО-2025» деген мастер-планын презентация кебинде оьткере келип, «ЭКСПО-2025» аьризе беруьвши россия комитетининъ етекшиси Светлана Сагайдак булай деп белгилеген: «Биз келеектегидинъ каласын, технологиялар тек бир ниетке – аьдемлерди наьсипли этуьвге каратылган янъы дуныядынъ келпетин туьзермиз». 

Эгер выставка Екатеринбургта оьткерилсе, ол заман Уралдынъ бас каласына янъы турак уьйлер микрорайоны, спорт, ис эм маданият майданлары, янъы инженер эм коьлик инфраструктурасы кулланувга калаяк.