Кесписин юреги мен сайлаган

Ол, Терекли-Мектеб авылынынъ орта школасын уьстинликли битирип, баслап Россия МВД-сынынъ Краснодар патшалык университетининъ Астрахань каласындагы филиалында, сонъ Саратов каласынынъ патшалык университетининъ юридический факультетинде заочный боьлигинде окып билим алады. Ол ис аьрекети бойынша бизим Таьтли Булак авылымызда да участковый болып куллык этип кетти. Ис аьрекети бойынша биз оны тек ийги куллыкшы этип коьрдик. Азамат бизим школамызга да бир неше кере конак болып келди, окувшылар ман пайдалы хабарласувлар юритти. Терроризм эм экстремизм темаларына соьйлеп, соларга кайтип карсы турув акында профилактикалык ислерин юритти. 

Буьгуьнлерде Азамат Тунгатаров оьз исин намыслы кепте Терекли-Мектеб авылында участковый болып бардырады. Ол ис йыллары ишинде (солар онда айлак коьп болмаса да), тек ийги атакты казанып келеди, ис йолдаслары арасында да сый-оьрмет пен пайдаланады. Онынъ ийги исине коьплеген разылык хатлары ман грамоталары шайыт боладылар.

Азаматтынъ аьли де ис йыллары алдыда, сол йылларда биз ога тек ийгиликлер, карьера сокпагы тек йогарыга алып барганын йораймыз.

Буьгуьнлерде ол оьзининъ тувган куьнин белгиледи. Биз Таьтли Булак авылынынъ яшавшылары атыннан ога ден савлыкты, уьстинликлерди йораймыз.

Г.Янгазиева, окытувшы.

Суьвретте: А.Тунгатаров.