Тувган ери оьзине тартады

Аслан Казмуханбет увылы район орталыгы Терекли-Мектеб авылында 1993-нши йылдынъ 16-ншы октябринде тувган. Ногай яс А.Ш.Джанибеков атындагы мектебинде билим алган. 2008-нши йылда ол Сургут каласындагы нефтяной техникумга туьсип, оны етимисли тамамлайды. Аслан 2012-нши йыл аьскер сырасында эр борышын яваплы толтырып, аман-эсен кайтады. 

Кайратлы яс, оьз билимин оьстируьв мырадта, Тюмень каласынынъ индустриальлик институтынынъ химикалык технология боьлигине заочно туьседи. Билимге ымтылысы болган аьдем, кайсы оравлыкларды да оьтип, ойларын, мыратларын яшавга шыгарып келеди. Институтты етимисли тамамлап, Сургут каласындагы нефтегаз организациясында баслап оператор, буьгуьнлерде инженер-технологтынъ аьрекетин етимисли бардырады. 

Билимли, йогары кеспили специалист болган ясымыз, мине 10 йыллар бойы оьзи тувган ериннен алыс болган Сургут каласында юреги мен сайлаган кесписи бойынша элине оьз пайдасын тийдирип келеди. Алыста болса, кайсы аьдемди де тувган ери, шоьли, авылы дайым оьзине тартады. 

Район аькимбасымыз Мухтарбий Аджековтынъ билимли, кеспили ясларымызды Ногай районына шакырув деген ойын, Аслан да уьйкен эс, маьне берип, юреги сенип яклайды.

 – Элбетте, мени де оьз тувган шоьлиме, уьйиме тартады, эгер районымызда куллык болса, кайтпага эм халкыма пайдамды тийдирмеге, уьлисимди коспага аьзирмен. Мендей болып, алыс якта ислеп юрген яслардынъ саны коьлем, сол яслардынъ аьр кайсысы да тийисли ис орыны болса, кайтпага болаягына соьз йок. Олардынъ коьбиси тувган еринде куллыктынъ йоклыгыннан амалсыз болып кеткенлер, – дейди Аслан келеекке сенимли карап. 

Оьз кесписининъ устасы Аслан Казмуханбет увылынынъ алдында етимиске аькелеек йоллары, сынавлары аьли де коьп. Сол йоллар дайым да ашык, таза болсынлар. Сол ногай ястынъ ойлаган мыратлары яшавга айланып, дайым да оьз халкынынъ атын айттырып, данъклатып келсин. 

Суьвретте: Аслан Эспергенов.