• Сегодня: Вторник, 21 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 21 Навруз айы, 2023

Уьндирикте – янъы китап

admin
Январь29/ 2018

Бириншисинде Чингизханнан Эдигеге дейим эссе жанрында ногай мырзалар уьстинде турган аьскер басшысы Эдигединъ яшав йолы коьрсетилген, баскасында «Ян кылыш» деген тергевинде коьплеген документальлик макалалар негизинде Сырт Кавказында 1550-нши — 1640-ншы йылларында болган Кишкей Ногай ордасынынъ туьзилуьви акында хабарланады. Оьзгеристинъ оьрленуьв хронологиясына коьре, автор орта оьмирлерде яшаган ногайларынынъ, айтпага, Турция, Персия, Россия патшалыклары ман ара катнасувларын кенъ ашыклап коьрсетеди. Тергев ислери ногай халкынынъ тарих аьрекетшилери, топонимикалык атлары, дини акында баалы халк таварихлери келтирилген косылмасы ман да канагатланган. 

Китап Москва каласында «Голос -Пресс» баспасында дуныя ярыгына шыккан. Дизайнер Асият Акимова ман китап кеспили кепленген. Шыгармады суьвретшилер Г. Гагариннинъ, А. Койлакаевтинъ, Д. Федоровтынъ суьвретлери ярасыклайдылар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group