Балалар уьшин завыклы

Главная страница » Балалар уьшин завыклы

Балалар уьшин ондай шаралар бек кызыклы экени биревге де сыр тувыл эм цирк районымызда куьн сайын да болмайды. Солай ок коьп балалы аьеллердинъ баьриси де баьри балаларын да сосындай шараларга йиберип болмайтаганы да бизге белгили. Сосындай аьллерде «Инсан» саваплык фондынынъ ваькиллери оьз ийги ислери мен, ниетлери мен дайым да табыладылар. «Инсан» саваплык фондынынъ етекшиси Абдулла Атангулов районымызга цирк келгенде администраторы Борис Мохов пан йолыгысып, оьзининъ ак ниетли тилегин айтты: «Ногай районында яшаган сакат, етим, керексинген балаларды циркка тегин киргистпеге». Соны ман А.Атангулов билимлендируьв управлениесининъ етекшиси Кайтархан Отегенова ман да йолыгысты. Кайтархан Юсуповна районымыздынъ школаларына эм балалар бавларына Терекли-Мектебте 18-нши январьде цирк болаягын билдирди. Билимлендируьв управлениеси мен «Инсан» саваплык фонды биргелесип, циркка районымыздынъ школаларынынъ, балалар бавларынынъ балаларынынъ келуьвине оьз уьлисин костылар. Оьз шеретинде цирк етекшиси Игорь Кузнецов Абдулла Атангуловтынъ тилегин кабыл этип, районымыздан  200 балады тегин циркка киргистти. Сосы керексинген балалардынъ ата-анасы сосындай ийги ис уьшин, балалары суьйингени уьшин оьз разылыгын билдиредилер. Солай ок А.Атангулов цирк етекшилевине билетлер тегин берилген балалардынъ ата-анасы атыннан разылык хат аьзирлеп, йиберди. Цирк етекшиси Игорь Кузнецов эндиги йыл да Ногай районына келмеге ниети бар экенин билдирди. 

Н. Кожаева.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля