• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Йоллар, йоллар…

admin
Февраль05/ 2018

Районнынъ йол-кулланув предприятиесининъ етекшиси ызгы 2 йыл ишиндеги этилген куллыклар, район автомобиль йолларынынъ аьллери, йол участокларынынъ айлак та бузылган ерлери, «Ногайское ДЭП-29» предприятиесининъ материал-техникалык негизи акында хабарлады.

Йыйында каралган сорав ман байланыста оьз ойын «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ биринши орынбасары Хамидулла Саитов билдирди. Онынъ айтувы ман, Ногай районнынъ автомобиль йолларынынъ аьллери бир затка ярагысыз, район йол куллыкшылары боьтен де кыс айларына аьзирлик коьрмейдилер, боьтен де Терекли-Мектеб – Кумлы арасы йолында. Х.Саитов район йол предприятиесининъ маьселелери бойынша онынъ етекшиси, токтавсыз Махачкалада турып, керекли техникады коймай-уьзбей талаплап алмага керегин анълатты. 

Коьтерилген маьселе бойынша «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов та бир неше кенъеслерин берди. Ол да район йолларынынъ аьллерининъ осаллыгын белгиледи. 

Йыйыннынъ экинши соравы бойынша район архитекторы Алибек Муллаев шыгып соьйледи. Онынъ айтувы ман, Ногай районы, республикада бириншилердинъ сырасында болып, авыл-калаларды коьрклендируьв программасына кирген. Ама ис соны ман эм токталып та калган. Авыл поселение администрациялары ягыннан бу олардынъ оьзине керекли программа бойынша бир козгалыс та коьринмейди. Айтпага, авыл ерлериндеги объектлерди инвентаризациялав исин юритуьв керекли. Х.Саитов авыл поселение аькимбасларына коьтерилген сорав ман байланыслы керекли баьри ислерди де бу юма ок та битирмеге буйырды. 

Йыйыннынъ тамамында Б.Ярлыкапов район яшавшыларынынъ малларды корада байлап саклавы бойынша туьсетаган шагынувлар акында билдируьвин этти. Онынъ айтувы ман, бизде РФ Авыл хозяйство министерствосынынъ Буйрыгы бар. Сол Буйрыкта корада байлап неше мал сакламага ярайтаганы эм соны ман байланыслы баьри анълатувлар да язувлы. Сол себептен малларын корада байлап сакламага суьетаган баьри авыл яшавшылары да сол Буйрыкта белгиленген нормаларга коьре сакламага тийисли.

М. Ханов. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group